Fjármunaréttur III - Bótaréttur

NámsgreinL-305-FJA3
Önn3
Einingar8
Skylda

Ár2. ár
ÖnnHaustönn/Fall 2023
Stig námsgreinar1. Grunnnám, grunnnámskeið
Tegund námskeiðsSkylda
UndanfararEngir undanfarar.
Skipulag5 tímar á viku. Fyrirlestrar og umræðu- og verkefnatímar.
Kennari
Þóra Hallgrímsdóttir
Lýsing
Á námskeiðinu verður fyrst og fremst fjallað um íslenskan bótarétt þar með talið skaðabætur utan samninga. Megináherslan verður lögð á bótarétt vegna líkamstjóns en í minna mæli fjallað um bætur vegna og tjóns á munum og almenns fjártjóns. Gerð verður grein fyrir skilyrðum fyrir stofnun bótakröfu, hverjir geti átt rétt til skaðabóta, réttarvernd og hvernig hún fellur niður. Einnig er lýst reglum um mat á umfangi tjóns og ýmsum uppgjörsreglum. Veruleg áhersla er lögð á reglur skaðabótalaga nr. 50/1993. Umfjöllunarefni námskeiðsins verður því ekki aðeins skaðabótaréttur í þrengri merkingu þess orðs heldur íslenskur bótaréttur. Þannig verður stuttlega fjallað um aðrar stoðir bótaréttarins en skaðabótarétt s.s. almannatryggingar, lífeyrissjóði og vátryggingar.
Námsmarkmið
-Þekking: Við lok námskeiðs búi nemandi yfir almennum skilningi og innsæi í helstu kenningar og hugtök skaðabótaréttar og geti tengt þær við aðrar stoðir bótaréttar. Nemandi öðlast slíka þekkingu með því að skilja og þekkja grunnskilyrði bótaréttar varðandi stofnun kröfu og útreikning bóta bæði fyrir muna- og líkamstjón og annað fjártjón. -Leikni: Við lok námskeiðs geti nemandi beitt aðferðum og verklagi lögfræðinnar á sviði skaðabótaréttar og tengt þær við aðrar stoðir bótaréttar. Nemandi öðlast slíka leikni með því að geta greint bótaréttarleg álitaefni og leyst úr þeim með rökstuddum hætti, fá þjálfun í úrlausn raunhæfra verkefna og geta metið áreiðanleika þeirra upplýsinga sem verkefnin byggja á. -Hæfni: Við lok námskeiðs geti nemandi hagnýtt þekkingu og leikni sína á afmörkuðum sviðum bótaréttar í starfi og/eða frekara námi. Nemandi öðlast slíka hæfni með því að hafa tileinkað sér sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð bæði sjálfur og í hópum við að beita meginreglum bótaréttar í þeim tilgangi að geta stundað lögfræðistörf eða dýpkað þekkingu sína með frekara námi.
Námsmat
Hóp- og/eða einstaklingsverkefni 80%, skriflegt lokapróf 20%.
Lesefni
Ekkert skráð lesefni.
Kennsluaðferðir
Fyrirlestrar og umræðu- og verkefnatímar.
TungumálÍslenska