Viðskiptadeild
Viðskiptadeild
Deildarforseti:Dr. Friðrik Már Baldursson
Vefpóstur:vd@ru.is
Vefsíða:http://www.ru.is/vd
KennararSkoða
BSc í viðskiptafræði með tölvunarfræði sem aukagrein
BSc í viðskiptafræði með tölvunarfræði sem aukagrein
Einingar:180
HæfniviðmiðSkoða
Námsstig1
FagréttindiViðskiptafræðingur
Vorönn/Spring 2020
Viðskiptagreind SkyldaI-707-VGBI6 Einingar
Ár1. ár
ÖnnVorönn/Spring 2020
Stig námskeiðsÓskilgreint
Tegund námskeiðsValnámskeið
UndanfararEngir undanfarar.
SkipulagEkkert skráð skipulag.
Kennari
Oddur Ás Garðarsson
Lýsing
Í viðskiptaheiminum í dag er ekki hægt að byggja ákvarðanir einvörðungu á tilfinningu og persónulegum gögnum. Hraðar breytingar á kröfum viðskiptavinarins, ótakmarkaður aðgangur markaðarins að upplýsingum, að takast á við samkeppni og tækniþróun gerir það að verkum að fyrirtæki verða að nýta sér kerfi til að aðstoða þau við ákvarðanatöku. Viðskiptagreind og önnur kerfi sem notuð eru til að aðstoða við ákvarðanatöku hafa þróast mikið og eru notuð á breiðari grunni en áður. Þetta námskeið kynnir fyrir nemendum heim viðskiptagreindarinnar og hvernig hún er skilgreind fræðilega og hagnýta notkun hennar. Nemandinn mun læra að finna, meta, setja upp og birta upplýsingar á mismunandi hátt, með áherslu á viðskiptastjórnun, kostnaðarstjórnun, ýmis konar áætlanagerð og rekstrarstjórnun.
Námsmarkmið
 • Þekki hugtakið viðskiptagreind og geti fjallað um það út frá fræðilegu, tæknilegu og viðskiptalegu sjónarmiði.
 • Skilji uppbyggingu viðskiptagreindarlausna, mikilvægi á notkun viðskiptagreindar í viðskiptalífinu og mismunandi tilgang ýmissa verkfæra sem eru notuð í viðskiptagreind.
 • Geti hannað og sett upp gagnalíkön.
 • Geti skilgreint þrepavíddir.
 • Geti unnið með mæleiningar og mælikvarða og greint þar á milli.
 • Geti notað einföld DAX föll við gagnaúrvinnslu.
 • Geti sett upp greiningar og skýrslur í Microsoft Excel.Geti notað greiningarverkfæri til að svara ýmsum rekstrarlegum spurningum.
 • Geti skilgreint hæfnisetur (BICC) og mótað stefnu fyrir fyrirtæki í viðskiptagreind.
 • Geti byggt upp gagnalíkan, búið til greiningar og veitt ráðgjöf varðandi framsetningu gagna.
Námsmat

Lesefni
Ekkert skráð lesefni.
Kennsluaðferðir

TungumálÍslenska
Forritun SkyldaT-111-PROG6 Einingar
Ár1. ár
ÖnnVorönn/Spring 2020
Stig námskeiðsÓskilgreint
Tegund námskeiðsSkylda
UndanfararEngir undanfarar.
SkipulagEkkert skráð skipulag.
Kennari
Ólafur Hlynsson
Ólafur Jónsson
Lýsing
Þetta er inngangsnámskeið í forritun með Python. Fjallað er um grunneiningar í forritun, t.d. breytur, tög, stýriskipanir og föll. Jafnframt er lögð áhersla á innbyggðar gagnagrindur eins og strengi, lista og uppflettitöflur. Hugtakið klasi er kynnt og hvernig það styður við hjúpun og upplýsingarhuld í hlutbundinni forritun. Nemendur læra að nota bæði samþætt þróunarumhverfi og skipanaham til að þróa og keyra forrit.
Námsmarkmið
Nemandinn geti:
 • Greint og útskýrt virkni einfaldra forrita sem nota eftirfarandi grunneiningar: breytur, tög, segðir og gildisveitingar, einfalt inntak/úttak, stýriskipanir, söfn og föll.
 • Greint og útskýrt og virkni einfaldra forrita sem nota klasa.
 • Lýst hvað felst í hugtökunum hjúpun, upplýsingahuld og hugrænt gagnatag og hvernig klasar styðja við ofangreind hugtök.
 • Skilið muninn á yfirlýsingu og útfærslu.
 • Rætt mikilvægi algríms við lausn vandamála og hvernig vandamál geti verið leyst með mismunandi algrímum
Nemandinn geti:
 • Notað skipanalínu og samþætt þróunarumhverfi (IDE) til að þróa og keyra forrit.
 • Hannað, útfært, prófað, aflúsað og breytt forriti sem notar eftirfarandi grunneiningar í forritun: breytur, tög, segðir og gildisveitingar, einfalt inntak/úttak, skilyrðissetningar, lykkjur, söfn og föll.
 • Valið viðeigandiskilyrðissetningar og lykkjur fyrir tiltekið verkefni.
 • Beitt ofansækinni hönnun til að brjóta forrit upp í smærri einingar.
 • Hannað, útfært, prófað, aflúsað og breytt forriti sem notar klasa.
 • Geti búið til algrím til að leysa einfalt vandamál.
Nemandinn geti:
 • Hannað og þróað forrit fyrir vandamál sem er lýst á almennan hátt.
Námsmat

Lesefni
Ekkert skráð lesefni.
Kennsluaðferðir

TungumálÍslenska
Gagnaskipan ValnámskeiðT-201-GSKI6 Einingar
Ár1. ár
ÖnnVorönn/Spring 2020
Stig námsgreinar1. Grunnnám, grunnnámskeið
Tegund námskeiðsSkylda
UndanfararT-111-PROG, Forritun
SkipulagEkkert skráð skipulag.
Kennari
Kári Halldórsson
Lýsing
Í þessu námskeiði er fjallað um ýmsar gagnagrindur í forritum, t.d. tengda lista, stafla, biðraðir, tré og tætitöflur.  Jafnframt er farið í endurkvæma forritun og röðunarreiknirit.  Í námskeiðinu er að auki lögð áhersla á hugræn gagnatög, hlutbundna forritun og meðhöndlun frábrigða.
Námsmarkmið
 • Geti borið kennsl á grunnþrep og þrepunarskref vandamáls sem skilgreint er á endurkvæman hátt.
 • Geti lýst hugrænum gagnatögum og muninum á milli yfirlýsingu þeirra og útfærslu.
 • Geti lýst hugmyndafræði hlutbundinnar hönnunar, m.t.t. hjúpunar, erfða og fjölbindingar.
 • Geti lýst og skilið hvað átt er við með flækjustigi/vaxtarfalli reiknirits.
 • Geti skrifað forrit sem notar sérhverja af eftirfarandi tegundum gagnaskipan: fylki, tengdir listar, staflar, biðraðir, tré og tætitöflur.
 • Geti útfært ýmis konar gagnaskipan með því að nota tengda lista.
 • Geti útfært einföld endurkvæm föll.
 • Geti hannað, útfært, prófað og aflúsað forrit í hlutbundnu forritunarmáli.
 • Geti skrifað forrit sem beitir erfðum og fjölvirkni til að leysa tiltekið vandamál.
 • Geti skrifað forrit sem bregst við frábrigðum sem eiga sér stað í keyrslu.
 • Geti beitt runuleit, tvíundarleit og röðunaralgrímum undir ýmsum kringumstæðum.
 • Geti notað hugræn gagnatög með því að hafa eingöngu aðgang að yfirlýsingu þeirra.
 • Geti hannað og þróað forrit fyrir vandamál sem lýst er á almennan hátt.
 • Geti valið viðeigandi gagnaskipan fyrir gerð líkans af tilteknu vandamáli.
Námsmat

Lesefni
Aðalbók:Data Structures and Algorithms in Python
Höfundur:Goodrich, Tamassia, Goldwasser
Útgáfa:1
Útgefandi:Wiley
Utgáfuár:2013
Kennsluaðferðir

TungumálÍslenska
Gagnasafnsfræði SkyldaT-202-GAG16 Einingar
Ár1. ár
ÖnnVorönn/Spring 2020
Stig námsgreinar1. Grunnnám, grunnnámskeið
Tegund námskeiðsSkylda
UndanfararT-111-PROG, Forritun
SkipulagEkkert skráð skipulag.
Kennari
Anna Sigríður Islind
Lýsing
Námskeiðið er hagnýt kynning á upplýsingastjórnun almennt og töflugagnagrunnum sér í lagi, og tekur fyrir eftirfarandi efni: hlutverk og þætti gagnagrunnskerfa; venslalíkanið, þar á meðal hugtök þess og fyrirspurnamál; líkanagerð með einindavenslaritum og breytingu þeirra í gagnagrunnsskemu; alla helstu þætti SQL fyrirspurnamálsins, í djúpri yfirferð, þar á meðal gagnastjórnunarskipanir (DDL), gagnabreytingarskipanir (DML), flóknar fyrirspurnir, sýnir, stefjur, gikki og hreyfingar; hugtök er lúta að hreyfingum og stjórnun gagnagrunna; og, að lokum, stutt umræða um önnur gagnalíkön og aðferðir, þar á meðal ómótaða gagnagrunna, upplýsingaheimt og “gagnagnótt”.
Námsmarkmið
 • Geti rætt mótaða og ómótaða gagnagrunna fyrir samfélag og fyrirtæki, þar á meðal persónuvernd og siðferðileg málefni, aðgengi og varðveislu
 • Geti lýst hugtökum og mælitölum sem tengjast áreiðanleika, skalanleika, skilvirkni og markvirkni.Geti lýst helstu þáttum og hlutverkum gagnasafnskerfa.
 • Geti lýst og borið saman algeng gagnalíkön.
 • Geti lýst helstu grundvallaratriðum venslalíkansins.
 • Geti lýst helstu grundvallaratriðum hreyfinga.
 • Geti lýst helstu umsjónaraðgerðum gagnagrunna.
 • Geti rætt hugtök og aðferðir fyrir ómótuð gögn og upplýsingaheimt.
 • Geti rætt helstu aðferðir við geymslu og meðferð mikils gagnamagns.
 • Geti skrifað SQL skipanir til að búa til heildstæðan venslagagnagrunn.
 • Geti skrifað SQL skipanir til að setja inn, eyða og breyta gögnum.
 • Geti skrifað einfaldar og flóknar SQL fyrirspurnir til að sækja gögn, þar með talið töflutengingar, samsöfnun, undirfyrirspurnir, hreiðraðar undirfyrirspurnir og töfludeilingu.
 • Geti skrifað einfaldar gagnasýnir, stefjur, gikki og hreyfingar.
 • Geti skrifað fyrirspurnir í töflualgebru og töflureikningi.
 • Geti gert líkan af gagnaþörfum og skilyrðum með einindavenslalíkaninu.
 • Geti breytt einindavenslalíkani í samsvarandi töfluskema.
 • Geti fært töfluskema á staðalform.Geti valið og búið til viðeigandi vísa fyrir einfaldar gagnagrunnsfyrirspurnir og -skilyrði.
Námsmat

Lesefni
Ekkert skráð lesefni.
Kennsluaðferðir

TungumálÍslenska
Vefforritun SkyldaT-213-VEFF6 Einingar
Ár1. ár
ÖnnVorönn/Spring 2020
Stig námsgreinar1. Grunnnám, grunnnámskeið
Tegund námskeiðsSkylda
UndanfararT-111-PROG, Forritun
SkipulagEkkert skráð skipulag.
Kennari
Grischa Liebel
Steinunn Gróa Sigurðardóttir
Lýsing
Námskeiðið mun kynna grunnatriði við gerð vefkerfa og hönnunarmynstra tengdum þeim. Áherslan verður á samskiptamáta og staðla sem eru sameiginlegir með öllum vefkerfum, ásamt þeim grunnatriðum úr hlutbundinni forritun sem eru notuð við útfærslu vefkerfa. Nemendur munu einnig læra að auka öryggi vefkerfa, hvernig meðhöndla skuli villur, læra grunnatriðin í hvernig eigi að skrifa og nota vefþjónustur, og um bestu venjur við útfærslur þeirra. Þá munu nemendur læra hvernig tengjast skuli gagnagrunnum og öðrum gagnageymslum. Að lokum mun framtíðin í vefforritun verða skoðuð.
Námsmarkmið
This course will introduce the basics of web development. The course will cover basic network terminology to understand how web applications function. Furthermore, essentials in frontend and backend development will be covered. In addition, important topics in web development, such as web security, testing and debugging, and social role of web applications will be touched upon. Knowledge and comprehension
 • define and contrast client-side and server-side web applications
 • summarise the content of HTTP requests and responses
 • list different HTTP methods and explain their purpose
 • explain the features of the different HTTP methods
 • define and explain key language concepts of HTML, CSS, and JavaScript
 • define accessibility for web applications and give examples for accessible/not accessible code
 • predict the behaviour and look of a web application based on its source code
 • predict the behaviour of asynchronous JavaScript code
 • discuss web application testing and contrast different testing techniques
 • summarise the different constraints of REST in relation to RESTful APIs
 • discuss the correctness of HTTP response status codes for different endpoints of a RESTful API
 • list and explain the most important web security threats according to the OWASP TOP 10
Application and analysis
 • develop basic client-side web applications using HTML, CSS, and JavaScript
 • make use of AJAX to enrich web applications with asynchronous behaviour
 • debug and test basic client-side web applications
 • analyse web application source code for errors
 • choose the correct HTTP request method for different REST endpoints
 • build a RESTful backend application
 • make use of a database to persist data in a backend application
 • analyse an existing RESTful API and point out shortcomings
 • deploy a server-side application to an online cloud provider
 • test and debug server-side applications
 • develop tests for common web security threats
 • inspect web application source code for potential security threats
Synthesis and evaluation
 • propose improvements to web application source code
 • improve existing web application source code
 • assess existing code for errors and security vulnerabilities
 • compare different testing techniques for web applications
 • design a RESTful API according to given requirements
 • convert a backend API so that it conforms to the REST style
 • debate the importance of testing and debugging for web application development
 • debate the societal role of web applications and the ethical impact this has on web development
Námsmat

Lesefni
Ekkert skráð lesefni.
Kennsluaðferðir

TungumálEnska
Verklegt námskeið 2 SkyldaT-220-VLN26 Einingar
Ár1. ár
ÖnnVorönn/Spring 2020
Stig námskeiðsÓskilgreint
Tegund námskeiðsSkylda
UndanfararT-213-VEFF, Vefforritun
T-216-GHOH, Greining og hönnun hugbúnaðar
SkipulagEkkert skráð skipulag.
Kennari
Arnar Leifsson
Ólafur Jónsson
Lýsing
Nemendur vinna raunhæft verkefni í fjölnotendaumhverfi. Markmið námskeiðsins er að nemendur greini, hanni og smíði keyrsluhæft notendaforrit sem vinnur með gögn í vensluðu gagnasafni. Kennarar hafa eftirlit með verkefninu, fylgjast með þátttöku hvers og eins og leiðbeina eftir þörfum. Nemendur leggja fram verkefni í lok námskeiðs, afhenda verkefnisskýrslu, halda kynningu á lokaafurð og svara spurningum prófdómara.
Námsmarkmið
Þekking: Þekki forritun í Internetumhverfi. Þekki hvernig hönnun á meðalstóru kerfi getur litið út. Þekki grunnatriðin í einingaprófunum. Þekki hvað þarf til að skilgreina og framkvæma kerfispróf. Leikni: Kunni að greina, hanna og skrifa meðalstórt vefforrit sem byggist á vensluðum gagnasöfnum í fjölnotendaumhverfi. Hafi öðlast reynslu af því að vinna í hóp að smíði meðalstórs kerfis. Kunni að skrifa skýrslur sem lýsa einstökum þáttum þróunarferlisins. Kunni að nota samstæðustjórnunarkerfi til að halda utan um afurðir verkefnis. Hafi fengið þjálfun í kynningum á verkefnum. Hæfni: Geri sér grein fyrir hve mikil vinna liggur að baki smíði meðalstórs vefkerfis. Viti hvaða verkþættir eru nauðsynlegir í þróunarferli meðalstórs vefkerfis.
Námsmat
Ekkert skráð námsmat.
Lesefni
Ekkert skráð lesefni.
Kennsluaðferðir
Engin skráð kennsla.
TungumálÍslenska
Ný tækni ValnámskeiðT-611-NYTI6 Einingar
Ár1. ár
ÖnnVorönn/Spring 2020
Stig námsgreinar2. Grunnnám, framhaldsnámskeið
Tegund námskeiðsValnámskeið
UndanfararEngir undanfarar.
SkipulagEkkert skráð skipulag.
Kennari
Ólafur Andri Ragnarsson
Lýsing
Tækni er eitt af því sem fært hefur mannkyninu miklar framfarir og hafa mikil áhrif á daglegt líf mannkyns undanfarna áratugi og aldir. Við höfum upplifað miklar tæknibreytingar og ekkert bendir til þess að þeim sé að fækka. Sérfræðingar segja að við munum upplifa meiri breytingar næstu áratugi en við höfum síðastliðnar aldir. Í þessu námskeiði skoðum við eðli tækni, hvernig hún þróast og skoðum ýmis lögmál og kenningar sem tengjast tæknibreytingum og áhrifum þeirra á fólk, fyrirtæki og samfélög. Þá munum kynnna okkur tækni eins og gervigreind, Internet hlutanna, róbota og margt fleira. Við skoðum einnig nýjar tæknilausnir sem eru að koma fram um þessar mundir og lítum inn í framtíðina.
Námsmarkmið
·   
 • Skilja mikilvægi tækni sem áhrifavalds í daglegu lífi fólks, rekstri fyrirtækja og þróun samfélaga.
 • Þekkja tæknisögu og dæmi um áhrif byltingatækni, bæði fyrir ný fyrirtæki og rótgróin.
 • Skilja hvernig tækni þróast og þau lögmál sem gilda.
 • Hafa yfirsýn yfir mikilvæga tækni samtímans eins og gervigreind, internet hlutanna, róbota og dróna, sýndarveruleiku og fleira, hvað það þýðir og hver áhrif verða.
 • Geta valið sér tækni til að rannsaka og skrifað rannsóknarritgerð.
Námsmat

Lesefni
Ekkert skráð lesefni.
Kennsluaðferðir

TungumálEnska
Rekstrarhagfræði I SkyldaV-201-RHAG6 Einingar
Ár3. ár
ÖnnVorönn/Spring 2020
Stig námsgreinar2. Grunnnám, framhaldsnámskeið
Tegund námskeiðsSkylda
UndanfararV-103-THAG, Þjóðhagfræði
V-104-STÆR, Hagnýt stærðfræði I
SkipulagFjórir fyrirlestrar á viku og tveir dæmatímar
Kennari
Axel Hall
Lýsing
Í námskeiðinu verður farið yfir nokkur helstu hugtök rekstrarhagfræðinnar á borð við framboð og eftirspurn, teygnihugtök og áhrif ólíkra þátta á niðurstöðu á markaði. Fjallað verður um val neytandans á markaði og könnuð áhrif breytinga á verði og tekjum á ákvarðanir neytenda og tengt við eftirspurn. Áhersla er lögð á hefðbundin viðfangsefni rekstarhagfræðinnar, s.s. nytjaföll og hegðun neytenda á markaði, framleiðslu-, kostnaðar- og hagnaðarföll fyrirtækja, fullkomna samkeppni, og einokun. Tæki velferðarhagfræði verða notuð til skýra skilvirkni markaða. Leitað verður svara við spurningunni um hlutverk stjórnvalda á mörkuðum og áhrif þeirra á viðskipti og velferð. Þá verða skoðaðar kenningar um almennt jafnvægi í efnahagslífinu og greining á velferð því tengdu.
Námsmarkmið
Við lok námskeiðsins býr nemandi yfir þekkingu innan rekstrarhagfræði. Með þessu er lagt upp með að nemandi hafi við lok námskeiðs öðlast almennan skilning og innsæi á helstu kenningum og hugtökum sem farið er yfir í námskeiðinu. Efni sem hér er vísað til kemur fram í kennsluáætlun. Með þekkingu er hér lagt til grundvallar að nemandi geti greint frá og miðlað frá sér af kunnáttu viðfangsefni námskeiðsins. Þetta felur m.a. í sér að nemendur: •Kunni skil á helstu lögmálum efnahagslífsins á sviði deildarhagfræði. •Hafi getu til að lýsa hegðun neytenda á markaði. •Kunni skil á helstu kenningum um fyrirtækið, framleiðslu- og kostnaðaraðstæður •Hafi skilning á virkni markaða. •Fái ítarlega innsýn í starfsemi fyrirtækja á markaði. •Skilji helstu kenningar velferðarhagfræði um áhrif skatta, tolla og innflutningskvóta. Leikni: •Séu færir um að nýta sér grunnþætti rekstrarhagfræðinnar við ákvörðunartöku. •Geti sett fram og leyst hagnýt líkön í rekstrarhagfræði. •Hafi tök á greiningu á atferli neytenda og starfsemi fyrirtækja á markaði •Hafi öðlast greiningarhæfni til að lýsa verðstefnu fyrirtækja í ljósi kenninga rekstrarhagfræðinnar við markaðsskilyrði samkeppni. Hæfni: •Hafi náð tökum á að leysa hagnýt verkefni á sviði rekstrarhagfræði. •Öðlist getu til að nýta rekstrarhagfræði við greiningu hagrænna viðfangsefna. •Hafi þróað með sér hæfni og sjálfstæð vinnubrögð fyrir frekara nám innan rekstrarhagfræði.
Námsmat
Vikuleg skilaverkefni, miðannarpróf, lokapróf. Með vikulegum verkefnum er markmiðið að nemendur nái að tileinka sér þekkingu og leikni sem prófað er úr í miðannar- og lokaprófi. Miðannar- og lokapróf reyna á og prófa hvort nemandi búi yfir framangreindum lærdómsviðmiðum þannig að í lok námskeiðs hafi öðlast hæfni í rekstrarhagfræði.
Lesefni
Ekkert skráð lesefni.
Kennsluaðferðir
4 fyrirlestrar og 2 dæmatímar á viku.
TungumálÍslenska
Rekstrargreining SkyldaV-202-REGR6 Einingar
Ár1. ár
ÖnnVorönn/Spring 2020
Stig námskeiðsÓskilgreint
Tegund námskeiðsValnámskeið
UndanfararV-108-REHA, Reikningshald
SkipulagFjórir fyrirlestrar á viku og dæmatímar
Kennari
Edda Sif Sigurðardóttir
Lýsing
Fjallað verður um grundvallaratriði í rekstrarbókhaldi, m.a. hegðun/tegundir kostnaðar og áhrif á rekstrarvogun (Operating Leverage), viðeigandi og nauðsynlegar upplýsingar fyrir ákvörðunartöku, ferlisbókhald (Process Order System), verkbókhald (Job Order System), verkgrundaðan kostnaðarreikning (Activity Based Costing), frammistöðugreiningar, ábyrgðabókhaldskerfi (Responsibility Accounting), kostnaðargreiningu fyrir verðlagningu og notkun og gerð áætlana.
Námsmarkmið
Að námskeiði loknu er stefnt að því að: •Nemendur hafi öðlist skilning á grundvallaratriðum rekstrarbókhalds, samspili þess við fjárhagsbókhald og mikilvægi rekstrarbókhalds sem tækis við ákvarðanatöku, eftirlit og áætlanagerð
Námsmat
Hópverkefni, miðannarpróf og lokapróf
Lesefni
Ekkert skráð lesefni.
Kennsluaðferðir
Fyrirlestrar og dæmatímar
TungumálEnska
Rekstrargreining SkyldaV-202-REGR6 Einingar
Ár1. ár
ÖnnVorönn/Spring 2020
Stig námskeiðsÓskilgreint
Tegund námskeiðsSkylda
UndanfararV-108-REHA, Reikningshald
SkipulagFjórir fyrirlestrar á viku og dæmatímar
Kennari
Enginn skráður kennari.
Lýsing
Fjallað verður um grundvallaratriði í rekstrarbókhaldi, m.a. hegðun/tegundir kostnaðar og áhrif á rekstrarvogun (Operating Leverage), viðeigandi og nauðsynlegar upplýsingar fyrir ákvörðunartöku, ferlisbókhald (Process Order System), verkbókhald (Job Order System), verkgrundaðan kostnaðarreikning (Activity Based Costing), frammistöðugreiningar, ábyrgðabókhaldskerfi (Responsibility Accounting), kostnaðargreiningu fyrir verðlagningu og notkun og gerð áætlana.
Námsmarkmið
Að námskeiði loknu er stefnt að því að: •Nemendur hafi öðlist skilning á grundvallaratriðum rekstrarbókhalds, samspili þess við fjárhagsbókhald og mikilvægi rekstrarbókhalds sem tækis við ákvarðanatöku, eftirlit og áætlanagerð
Námsmat
Hópverkefni, miðannarpróf og lokapróf
Lesefni
Ekkert skráð lesefni.
Kennsluaðferðir
Fyrirlestrar og dæmatímar
TungumálEnska
Stjórnun SkyldaV-203-STJ16 Einingar
Ár3. ár
ÖnnVorönn/Spring 2020
Stig námsgreinar1. Grunnnám, grunnnámskeið
Tegund námskeiðsSkylda
UndanfararEngir undanfarar.
SkipulagTveir fyrirlestrar á viku.
Kennari
Freyr Halldórsson
Lýsing
Fjallað er um skipulagsheildir, einkenni þeirra og uppbyggingu og mikilvæga þætti sem hafa áhrif í því sambandi. Helstu viðfangsefni í stjórnun fyrirtækja og stofnana kynnt og rædd með tilliti til rekstrarumhverfis og breytinga í atvinnulífi. Stefna og stefnumótun í fyrirtækjum og stofnunum, grunnatriði stjórnskipulags, ytra umhverfi fyrirtækja, tengsl á milli og innan fyrirtækja, æviskeið fyrirtækja og menning fyrirtækja og stofnana og siðferðileg gildi. Þróun og breytingar í fyrirtækjum og stofnunum, ákvarðanataka og ákvarðanatökuferli, ágreiningur og vald innan fyrirtækja og ný viðfangsefni í rekstri og skipulagi fyrirtækja og stofnana.
Námsmarkmið
Að námskeiðinu loknu er stefnt að því að nemar: Hafi þekkingu á höfuðviðfangsefnum stjórnunar, þ.e. áætlanagerð,skipulagningu, forystu og eftirliti, og geri sér grein fyrir samhengi þessara þátta í rekstri skipulagsheilda. Hafi skilning á fjölbreytileika viðfangsefna í stjórnun og að takast megi á við þau með mismunandi sjónarhorn og lausnir í huga. Nemendur skilji einnig mikilvægi stjórnunar í skipulagsheildum og átti sig á samhengi stjórnkerfis þeirra og rekstrarárangurs.
Námsmat
Hópverkefni, raundæmi, miðannapróf, lokapróf.
Lesefni
Ekkert skráð lesefni.
Kennsluaðferðir
3 fyrirlestrar og 2 dæma/umræðutímar á viku
TungumálÍslenska
Stærðfræði II ValnámskeiðV-204-MAII6 Einingar
Ár1. ár
ÖnnVorönn/Spring 2020
Stig námskeiðsÓskilgreint
Tegund námskeiðsValnámskeið
UndanfararEngir undanfarar.
SkipulagEkkert skráð skipulag.
Kennari
Katrín Ólafsdóttir
Lýsing
Í námskeiðinu er fjallað um þau tæki stærðfræðinnar (fylkjareikning og bestun) sem nauðsynlegt er að hafa á valdi sínu og geta beitt í hagfræðilegri greiningu, t.d. í námskeiðum á borð við rekstrarhagfræði og hagrannsóknir. Í fylkjareikningi verður farið í gerðir fylkja, reikningsaðgerðir fylkja, Gauss-Jordan eyðingu, ákveðu og andhverfu fylkja, diffrun fylkja og reglu Cramers. Í hámörkun/lágmörkun verður farið í teygni, keðjuregluna, óhefta bestun (hámörkun/lágmörkun), aðferðir Lagrange og Kuhn-Tucker við bestun með hliðarskilyrðum, setningu um fólgin föll (implicit function theorem) og hjúpsetninguna (envelope theorem).
Námsmarkmið
 HæfniviðmiðAð loknu þessu námskeiði eiga nemendur að hafa eftirfarandi þekkingu, leikni og hæfni í stærðfræði:Þekking
 • hafa almenna þekkingu og skilning á helstu hugtökum stærðfræðilegrar greiningar og línulegrar algebru.
 • geta lýst helstu hugtökum stærðfræðilegrar greiningar og línulegrar algebru.
 • geta skilið hagfræðigreinar sem nota stærðfræði.
Leikni
 • geta valið og notað viðeigandi stærðfræðilega aðferð til að leysa dæmi.
 • geta nýtt aðferðir stærðfræðinnar á þann hátt sem við á hverju sinni.
Hæfni
 • geta nýtt stærðfræðilega greiningu til að setja ályktanir fram á formlegan hátt.
 • geta notað fylkjareikning og bestun í hagfræðilegri greiningu, sér í lagi í rekstrarhagfræði og þjóðhagfræði.
Námsmat

Lesefni
Ekkert skráð lesefni.
Kennsluaðferðir

TungumálÍslenska
Hagnýt tölfræði I SkyldaV-303-TOL16 Einingar
Ár3. ár
ÖnnVorönn/Spring 2020
Stig námsgreinar1. Grunnnám, grunnnámskeið
Tegund námskeiðsSkylda
UndanfararEngir undanfarar.
SkipulagFyrirlestrar, dæmatímar og skilaverkefni
Kennari
Haukur Freyr Gylfason
Lýsing
Í upphafi námskeiðs verður farið yfir helstu aðferðir lýsandi tölfræði. Að því búnu verða kenndir helstu mælikvarðar á miðlægni og dreifingu gagna. Þá verður farið yfir helstu hugtök líkindafræða sem undirstöðu tölfræðilegra aðferða. Næst verða teknar fyrir strjálar og samfelldar hendingar og dreifingar þeirra. Fjallað verður um úrtök og úrtaksdreifingar. Þá er komið að kjarna ályktunartölfræðinnar, mati á stikum og prófun á tilgátum. Að lokum verður farið í fylgni og farið yfir aðferð minnstu kvaðrata (e. ordinary least squares, OLS) við aðhvarfsgreiningu með það að markmiði að meta hagnýt línuleg sambönd í viðskiptalífinu. Áhersla verður lögð á að beita aðferðum tölfræðinnar við lausn hagnýtra dæma og verkefna. Lagt verður upp úr því að nemendur geti reiknað dæmi á blaði með aðstoð vasareiknis og í tölvu með Excel og skyldum forritum.
Námsmarkmið
Að námskeiði loknu skulu nemendur geta: •Skilgreint grundvallarhugtök í lýsandi tölfræði og ályktunarfræði •Beitt aðferðum tölfræðinnar við lausn hagnýtra dæma og verkefna •Túlkað niðurstöður tölfræðilegra kannana
Námsmat
Fyrirlestrar, dæmatímar og skilaverkefni
Lesefni
Ekkert skráð lesefni.
Kennsluaðferðir
4 fyrirlestrar og 2 dæmatímar á viku.
TungumálÍslenska
Rekstrarstjórnun SkyldaV-311-OPMA6 Einingar
Ár1. ár
ÖnnVorönn/Spring 2020
Stig námskeiðsÓskilgreint
Tegund námskeiðsValnámskeið
UndanfararV-203-STJ1, Stjórnun
Skipulag4 fyrirlestrar á viku
Kennari
Reynir Kristjánsson
Lýsing
Kynning á rekstrarstjórnun og tengslum hennar við aðra þætti í rekstri fyrirtækja. Þróun rekstrar- og ferlastjórnunar. Markmið og viðfangsefni rekstrarstjórnunar. Áhrif magns og úrvals (vöru- eða þjónustuúrvals) á: ferlahönnun; skipulag vinnusvæðis (layout); val á tækjum og búnaði; og starfahönnun. Eiginleikar aðfangakeðjunnar og stjórnun hennar. Val á stað-setningu. Spár og spálíkön til að spá fyrir um eftirspurn. Áætlanir og stjórnun afkastagetu. Mismunandi leiðir til að bregðast við sveiflum í eftirspurn. Notkun á OEE til að meta afkastagetu. Hagkvæmasta pöntunar- og framleiðslumagn. Kerfi til að stýra birgðum. JIT aðferðir við stjórnun birgða. Framleiðsluáætlanir og MRP. Samhæfður viðskiptahugbúnaður (ERP). Verkefnastjórnun. Mælingar í rekstri fyrirtækja, viðmið (benchmarking) og stefnumiðað árangursmat (balanced scorecard). Gæðaeftirlit og greining gæðavandamála. Umbætur og umbótaaðferðir. Forgangsröðun umbótaverkefna. Róttækar breytingar á viðskiptaferlum (business process reengineering) borið saman við stöðugar (og oft litlar) breytingar (continous improvement). Mótun rekstrarstefnu og tengsl hennar við viðskiptastefnu. Skipulag fyrirtækja og mikilvægi heildarferla í skipulagi fyrirtækja og stefnumótun. Ferlahugtakið og ferlamiðuð fyritæki. Lean stjórnunarkerfið (straumlínustjórnun). Altæk gæðastjórnun (TQM) og Six Sigma.
Námsmarkmið
Eftir námskeiðið eiga nemendur að geta: •Útskýrt merkingu hugtaka sem notuð eru í rekstrarstjórnun •Gert grein fyrir samhengi hugtaka sem notuð eru í rekstrarstjórnun •Geta beitt aðferðum sem kenndar eru í námskeiðinu til að leysa rekstrarstjórnunarleg viðfangsefni •Geta tekið þátt í umræðum um stjórnun •Útskýrt þau mismunandi stjórnunarkerfi sem kennd eru í námskeiðinu og mismun þeirra
Námsmat
Hópverkefni 20%, miðannarpróf 20% og lokapróf 60%
Lesefni
Ekkert skráð lesefni.
Kennsluaðferðir
Fyrirlestrar og umræður í tímum þar sem 2 til 3 nemendur vinna saman, verkefni á internetinu, hópverkefni og heimadæmi með útreikningum.
TungumálEnska
Rekstrarstjórnun SkyldaV-311-OPMA6 Einingar
Ár1. ár
ÖnnVorönn/Spring 2020
Stig námskeiðsÓskilgreint
Tegund námskeiðsSkylda
UndanfararV-203-STJ1, Stjórnun
Skipulag4 fyrirlestrar á viku
Kennari
Reynir Kristjánsson
Lýsing
Kynning á rekstrarstjórnun og tengslum hennar við aðra þætti í rekstri fyrirtækja. Þróun rekstrar- og ferlastjórnunar. Markmið og viðfangsefni rekstrarstjórnunar. Áhrif magns og úrvals (vöru- eða þjónustuúrvals) á: ferlahönnun; skipulag vinnusvæðis (layout); val á tækjum og búnaði; og starfahönnun. Eiginleikar aðfangakeðjunnar og stjórnun hennar. Val á stað-setningu. Spár og spálíkön til að spá fyrir um eftirspurn. Áætlanir og stjórnun afkastagetu. Mismunandi leiðir til að bregðast við sveiflum í eftirspurn. Notkun á OEE til að meta afkastagetu. Hagkvæmasta pöntunar- og framleiðslumagn. Kerfi til að stýra birgðum. JIT aðferðir við stjórnun birgða. Framleiðsluáætlanir og MRP. Samhæfður viðskiptahugbúnaður (ERP). Verkefnastjórnun. Mælingar í rekstri fyrirtækja, viðmið (benchmarking) og stefnumiðað árangursmat (balanced scorecard). Gæðaeftirlit og greining gæðavandamála. Umbætur og umbótaaðferðir. Forgangsröðun umbótaverkefna. Róttækar breytingar á viðskiptaferlum (business process reengineering) borið saman við stöðugar (og oft litlar) breytingar (continous improvement). Mótun rekstrarstefnu og tengsl hennar við viðskiptastefnu. Skipulag fyrirtækja og mikilvægi heildarferla í skipulagi fyrirtækja og stefnumótun. Ferlahugtakið og ferlamiðuð fyritæki. Lean stjórnunarkerfið (straumlínustjórnun). Altæk gæðastjórnun (TQM) og Six Sigma.
Námsmarkmið
Eftir námskeiðið eiga nemendur að geta: •Útskýrt merkingu hugtaka sem notuð eru í rekstrarstjórnun •Gert grein fyrir samhengi hugtaka sem notuð eru í rekstrarstjórnun •Geta beitt aðferðum sem kenndar eru í námskeiðinu til að leysa rekstrarstjórnunarleg viðfangsefni •Geta tekið þátt í umræðum um stjórnun •Útskýrt þau mismunandi stjórnunarkerfi sem kennd eru í námskeiðinu og mismun þeirra
Námsmat
Hópverkefni 20%, miðannarpróf 20% og lokapróf 60%
Lesefni
Ekkert skráð lesefni.
Kennsluaðferðir
Fyrirlestrar og umræður í tímum þar sem 2 til 3 nemendur vinna saman, verkefni á internetinu, hópverkefni og heimadæmi með útreikningum.
TungumálEnska
Hagnýt tölfræði II SkyldaV-406-TOL26 Einingar
Ár1. ár
ÖnnVorönn/Spring 2020
Stig námsgreinar3. Grunnnám, sérhæft námskeið
Tegund námskeiðsSkylda
UndanfararV-303-TOL1, Hagnýt tölfræði I
SkipulagFjórir tímar á viku, fyrirlestrar og dæmatímar.
Kennari
Enginn skráður kennari.
Lýsing
Á námskeiðinu verða kynntar helstu tölfræðiaðferðir sem notaðar eru í viðskiptafræðum. Mestum tíma verður varið í línulega aðhvarfsgreiningu. Einnig verður farið í stikalausa tölfræðigreiningu og spálíkön. Áhersla verður lögð á hagnýtt gildi verkefnanna.
Námsmarkmið
 • Students should understand most of common statistical methods, such as analysis of variance, linear regression and nonparametric methods.
 • Students should acquire a deep understanding on what basis these methods function, as well as their limitations.
 • Students should know how to use statistical methods to analyse data. That means thatstudents should be able to choose the appropriate method for the data at hand, use it toanalyse the data and interpret the results.
 • Students should become familiar with using a chosen statistical package (SPSS will be the program used in class).
Students should be able to interpret statistical results critically to enhance their decision -making.This means students should to be better equipped to be able to judge statistical results whether or not they are legitimate.
Námsmat

Lesefni
Ekkert skráð lesefni.
Kennsluaðferðir
Fjórir fyrirlestrar og tveir dæmatímar á viku.
TungumálÍslenska
Fjármálakeppni Rotman í Toronto ValnámskeiðV-505-ROTM6 Einingar
Ár1. ár
ÖnnVorönn/Spring 2020
Stig námskeiðsÓskilgreint
Tegund námskeiðsValnámskeið
UndanfararEngir undanfarar.
SkipulagEkkert skráð skipulag.
Kennari
Enginn skráður kennari.
Lýsing
 With the lifting of currency controls, Icelanders can now freely trade in financial markets outside Iceland (e.g. US) using registered brokers.  As a consequence, there is great interest amongst investors, pension funds, traders, hedge funds to trade in liquid non-icelandic equity and fixed income markets so as to get returns better than what the Icelandic market affords.    The purpose of this course is to educate students on the nuances of the financial markets and the science of trading so as to enable a student to understand risk and reward using quantitative analysis.  With this backdrop, the course teaches students how to execute trading strategies under certain market conditions and adapt these strategies as the market conditions change.  Time permitting, we will also look at options based trading strategies and risk management (hedging) strategies.   •Introduction to financial markets •Technical Analysis vis-à-vis Fundamental Analysis •Understanding Risks and Rewards •Basic Trading and Hedging Strategies •Familiarity with RIT •Case Studies
Námsmarkmið
Engin skráð námsmarkmið.
Námsmat
Class participation: 10% Quizzes: 3 – 5 (total worth of 30%) Group Project: 60% Students missing a quiz without any medical reasons or prior permission from the instructor will receive a grade of 0%. Students missing a quiz with valid reasons will have the opportunity to be have the quiz scores averaged out over the quizzes taken.
Lesefni
Ekkert skráð lesefni.
Kennsluaðferðir
In addition to the lectures on the fundamentals underlying trading, students can expect hands-on practice of strategy implementation using Rotman Interactive Trading portal (RIT) and spreadsheets. In addition, class discussion, quizzes and group projects will be used to emphasize certain aspects of the materials taught.
TungumálEnska
Atferlishagfræði og fjármálasaga ValnámskeiðV-512-BEFH6 Einingar
Ár1. ár
ÖnnVorönn/Spring 2020
Stig námskeiðsÓskilgreint
Tegund námskeiðsValnámskeið
UndanfararEngir undanfarar.
SkipulagEkkert skráð skipulag.
Kennari
Már Wolfgang Mixa
Lýsing
Engin skráð lýsing.
Námsmarkmið
Engin skráð námsmarkmið.
Námsmat
Ekkert skráð námsmat.
Lesefni
Ekkert skráð lesefni.
Kennsluaðferðir
Engin skráð kennsla.
TungumálEnska
Viðskiptasiðfræði SkyldaV-514-VISI6 Einingar
Ár1. ár
ÖnnVorönn/Spring 2020
Stig námsgreinar3. Grunnnám, sérhæft námskeið
Tegund námskeiðsSkylda
UndanfararEngir undanfarar.
Skipulag4 fyrirlestrar á viku
Kennari
Ketill Berg Magnússon
Lýsing
Hremmingar Íslensku þjóðarinnar í kjölfar bankahrunsins hafa sýnt okkur að siðferðileg álitaefni í viðskiptum eru ótalmörg og geta verið afar afdrifarík fyrir einstaklinga, fyrirtæki, og heilar þjóðir. Viðskipti og fyrirtæki eru hluti af samfélaginu og þeim þarf að stjórna af ábyrgð og í sátt við þá sem eiga hagsmuna að gæta. Í þessu námskeiði verða siðferðileg álitamál kryfjuð. Erfiðum spurningum velt upp og nemendum gefinn kostur á að nota aðferðir viðskiptasiðfræðinnar til að þjálfa sig í taka ákvarðanir um siðræn málefni í viðskiptum. Þetta er ekki eingöngu tæknilegt námskeið heldur fjallar það um lífssýn nemenda, gildi og hvernig orðspor þeir vilja eiga í viðskiptum. Skoðaðar verða kenningar um siðferði einstaklinga í viðskiptum, kenningar um samfélagslega ábyrgð fyrirtækja (CSR) sem og kenningar um siðferðilegan grundvöll viðskipta yfirleitt. Stuðst verður við raundæmi úr íslensku og alþjóðlegu viðskiptalífi.
Námsmarkmið
Markmið námskeiðsins er að nemandinn öðlist þekkingu, leikni og færni í viðskiptasiðfræði og samfélagslegri ábyrgð. Í því felst í að nemandinn: •geti útskýrt helstu hugtök og kenningar um viðskiptasiðfræði og samfélagslega ábyrgð fyrirtækja •geti komið auga á siðferðisleg álitaefni í viðskiptum og tekið rökstuddar ákvarðanir um þau •geti beitt helstu aðferðum viðskiptasiðfræði og samfélagslegrar ábyrgðar •geti sett fram kynningu um hvernig fyrirtæki geti fengist við samfélagslega ábyrgð sína með skipulögðum hætti, byggt á greiningu á fyrirtækinu og rannsóknum. •geti sett fram heilstætt og rökstutt viðhorf til tengsla og ábyrgðar einstaklinga og fyrirtækja gagnvart samfélaginu
Námsmat
Umræður og þátttaka í tímum, hlutapróf, umræðuþræðir, hópverkefni, lokapróf.
Lesefni
Ekkert skráð lesefni.
Kennsluaðferðir
Fyrirlestrar, raundæmi og siðaklemmur, umræðuþræðir, hópavinna. Gerð er krafa um virka þátttöku í tímum.
TungumálÍslenska
Mannlegir þættir í hlítingu reglugerða og stefnu ValnámskeiðV-515-HFRC6 Einingar
Ár1. ár
ÖnnVorönn/Spring 2020
Stig námskeiðsÓskilgreint
Tegund námskeiðsValnámskeið
UndanfararEngir undanfarar.
SkipulagEkkert skráð skipulag.
Kennari
Ásgeir Jónsson
Lýsing
Engin skráð lýsing.
Námsmarkmið
Engin skráð námsmarkmið.
Námsmat
Ekkert skráð námsmat.
Lesefni
Ekkert skráð lesefni.
Kennsluaðferðir
Engin skráð kennsla.
TungumálEnska
Eignastýring ValnámskeiðV-601-EIGN6 Einingar
Ár1. ár
ÖnnVorönn/Spring 2020
Stig námsgreinar3. Grunnnám, sérhæft námskeið
Tegund námskeiðsValnámskeið
UndanfararV-107-FJAR, Fjármál fyrirtækja
V-303-TOL1, Hagnýt tölfræði I
V-304-FMAR, Fjármálamarkaðir
SkipulagEkkert skráð skipulag.
Kennari
Alexander Jensen Hjálmarsson
Lýsing
Markmið námskeiðsins er í aðalatriðum tvíþætt. Aðaláherslan er á að kynna fyrir nemendum þá aðferðafræði sem liggur að baki ákvarðanatöku hjá fjárfestum á verðbréfamarkaði við myndun eignasafna. Nemendum eru kynntar helstu kenningar og aðferðafræði við samval verðbréfa og hvernig megi lágmarka áhættu án þess að fórna ávöxtun. Sérstaklega er ætlast til að nemendur fái yfirsýn yfir þá kosti sem í boði eru á innlendum og erlendum fjármálamörkuðum. Einnig er fjallað um helstu verðmyndunarlíkön og einstakar kenningar um verðmat hlutabréfa. Mikil áhersla verður lögð á að nemendur tileinki sér hina tæknilegu hlið námsefnisins, þ.e. séu færir um að setja fram þau vandamál sem glímt er við með skipulegum hætti og geti notað þær reiknireglur sem til þarf við lausn þeirra.
Námsmarkmið
On completion of the course students should: •Understand mutual funds, hedge funds and pension funds •Understand factors that influence expected returns •Be able to construct efficient portfolios and apply various performance measures
Námsmat
Quizzes, project, Final exam
Lesefni
Ekkert skráð lesefni.
Kennsluaðferðir
Engin skráð kennsla.
TungumálEnska
Rekstrarhagfræði II SkyldaV-625-REII6 Einingar
Ár1. ár
ÖnnVorönn/Spring 2020
Stig námsgreinar3. Grunnnám, sérhæft námskeið
Tegund námskeiðsSkylda
UndanfararV-104-STÆR, Hagnýt stærðfræði I
V-201-RHAG, Rekstrarhagfræði I
SkipulagÞrír fyrirlestrar á viku og tveir dæmatímar
Kennari
Andrea Björnsdóttir
Axel Hall
Lýsing
Hér er tekinn upp þráðurinn þar sem frá var horfið í Rekstrarhagfræði I og byggt á því. Í námskeiðinu er nemendum sýnt hvernig nýta má rekstrarhagfræðina við ákvarðanatöku innan fyrirtækja. Hér er gerð tilraun til að ná betri skilningi á hegðun aðila í efnahagslífinu hvort sem litið er til neytenda eða fyrirtækja. Reynt verður að tengja saman hagnýtingu og fræði með því að nota raunhæf dæmi. Þá verða nemendum kynnt þau viðfangsefni sem rutt hafa sér til rúms innan rekstrarhagfræði síðustu árin, s.s. hlutverk upplýsinga, óvissu og tilvist umbjóðendavanda. Áhersla er lögð á leikjafræði og “strategíska“ hegðun fyrirtækja við aðstæður fákeppni um leið og skoðaðar eru ólíkar fákeppnisaðstæður. Farið er yfir helstu kenningar um markaði með framleiðsluþætti. Í lok námskeiðsins eru kynntar kenningar um áhrif ósamhverfra upplýsinga, hugtakið almannagæði og hlutverk hins opinbera.
Námsmarkmið
 Forkröfur:  Gert er ráð fyrir að nemendur hafi lokið við rekstrarhagfræði I Þekking: Við lok námskeiðsins býr nemandi yfir þekkingu innan rekstrarhagfræði. Með þessu er lagt upp með að nemandi hafi við lok námskeiðs öðlast almennan skilning og innsæi á helstu kenningum og hugtökum sem farið er yfir í námskeiðinu. Efni sem hér er vísað til kemur fram í kennsluáætlun. Með þekkingu er hér lagt til grundvallar að nemandi geti greint frá og miðlað frá sér af kunnáttu viðfangsefni námskeiðsins.
Þetta felur m.a. í sér að nemendur:
 • Þekkja helstu þætti kenninga um verðlagning fyrirtækja í einokun og fákeppni.
 • Skilja áhrif takmarkaðrar samkeppni á fyrirtæki, velferð neytenda og almannaheill.
 • Skilja helstu lausnarhugtök í leikjafræði, einkum Nash jafnvægi, Subgame-perfect jafnvægi og Bayes-Nash jafnvægi.
 • Þekkja takmarkanir leikjafræði og vita hvenær tilteknar óraunhæfar forsendur geta skipt miklu máli um lausn.
 • Skilja viðhorf gagnvart áhættu og hvernig kenningin um vænt notagildi er notuð til að greina ákvarðanatöku við skilyrði áhættu.
 • Þekkja muninn á einka- og almannagæðum og hvernig takast megi á við tilvist almannagæða.
 • Skilja hvernig ytri áhrif geta haft áhrif á markaðsniðurstöðu og velferð.
 • Þekkja helstu lausnir við vandamálinu við ytri áhrif.
 • Skilja hvernig ósamhverfar upplýsingar geta haft áhrif á markaðsniðurstöðu. vita hvernig fyrirtæki og einstaklingar geta lagað sig að ósamhverfum upplýsingum með samningum, forskoðun eða merkjasendingum.
 • Séu færir um að nýta sér grunnþætti rekstrarhagfræðinnar við ákvörðunartöku.
 • Geti sett fram og leyst hagnýt líkön í rekstrarhagfræði.
 • Hafi tök á greiningu á atferli neytenda og fyrirtækja á markaði við skilyrði einokunar og fákeppni.
 • Hafi öðlast greiningarhæfni til að lýsa verðstefnu fyrirtækja í ljósi kenninga rekstrarhagfræðinnar við markaðsskilyrði, einokunar og fákeppni.
 • Hafi náð tökum á að leysa hagnýt verkefni á sviði rekstrarhagfræði.
 • Hafi öðlast getu til að nýta rekstrarhagfræði við greiningu hagrænna viðfangsefna.
 • Hafi hæfni til að geta heimfært og útfært fyrir nýjar aðstæður, hefðbundin fákeppnislíkön leikjafræðinnar, í hagnýtum tilgangi.
 • Hafi þróað með sér hæfni til að geta komið auga á upplýsingavandamál á margvíslegum sviðum fyrirtækjareksturs og greint helstu mögulegu leiðir til úrlausnar.
 • Hafi þróað með sér hæfni og sjálfstæð vinnubrögð fyrir frekara nám innan rekstrarhagfræði.
Námsmat

Lesefni
Ekkert skráð lesefni.
Kennsluaðferðir
Fyrirlestrar, dæmatímar og verkefni
TungumálÍslenska
Smart Cities ValnámskeiðV-634-SMCI7,5 Einingar
Ár1. ár
ÖnnVorönn/Spring 2020
Stig námskeiðsÓskilgreint
Tegund námskeiðsValnámskeið
UndanfararEngir undanfarar.
SkipulagEkkert skráð skipulag.
Kennari
Ewa Ryszarda Lazarczyk Carlson
Lýsing
Engin skráð lýsing.
Námsmarkmið
Engin skráð námsmarkmið.
Námsmat
Ekkert skráð námsmat.
Lesefni
Ekkert skráð lesefni.
Kennsluaðferðir
Engin skráð kennsla.
TungumálEnska
Gerð markaðsáætlunar ValnámskeiðV-649-STMP6 Einingar
Ár1. ár
ÖnnVorönn/Spring 2020
Stig námskeiðsÓskilgreint
Tegund námskeiðsValnámskeið
UndanfararV-105-MAR1, Markaðsfræði I
V-523-MACO, Neytendahegðun og markaðssamskipti
SkipulagÞrír fyrirlestrar á viku
Kennari
Valdimar Sigurðsson
Lýsing
Með fyrirlestrum og verkefnavinnu verður nemendum kennt að taka saman upplýsingar um markaðinn sem og sýnt fram á hverju markaðsstarf getur áorkað. Markaðsstefna og aðgerðir tengdar henni verða kynntar og fjallað um hvernig innleiða ber markaðsstefnuna á árangursríkan hátt. Að lokum verða kenndar aðferðir til að bera saman árangur við raunveruleikann og fá í framhaldinu stöðumat og mælanleika.
Námsmarkmið
Að nemendur: •Öðlist skilning og þekkingu á stefnumarkandi áætlunargerð í markaðsstarfi •Þekki mikilvægi markaðsáætlana í markaðsstarfi fyrirtækja •Verði hæfir um að útbúa markaðsáætlunum og læri að a) nota þau fræðilegu tól og tæki sem til þarf og b) öðlist færni til að vinna með raunverulegu fyrirtæki að áætluninni og nota þannig fræðileg tól í hagnýtum tilgangi.
Námsmat
Markaðsáætlun 45%, kynning 10%, lokapróf 25%, verkefni og þátttaka í tímum 20%. Til að ljúka námskeiðinu þarf lágmarkseinkunn að vera 5,0. Einkunn í lokaprófi þarf jafnframt að vera 5,0 eða hærri.
Lesefni
Ekkert skráð lesefni.
Kennsluaðferðir
Engin skráð kennsla.
TungumálEnska
Starfsnám ValnámskeiðV-667-STNA6 Einingar
Ár2. ár
ÖnnVorönn/Spring 2020
Stig námskeiðsÓskilgreint
Tegund námskeiðsSkylda
UndanfararEngir undanfarar.
SkipulagVerknám
Kennari
Ásgeir Jónsson
Lýsing
Nemandi vinnur undir eftirliti umsjónarkennara frá HR og umsónaraðilia frá fyrirtæki. Hægt er að dreifa starfsnáminu á 4 – 12 vikur. Vinnutíma skal haga þannig að hann skarist ekki á við kennslustundir. Miðað skal við 120 klst. vinnu.
Námsmarkmið
• Að auka þekkingu stúdenta á því sviði sem þeir vilja starfa við í framtíðinni • Veita stúdentum reynslu af því að vinna að úrlausn raunhæfra viðfangsefna á vettvangi undir leiðsögn fyrirtækis og kennara. • Undirbúa nemendur undir starf eftir skólalok. • Koma nemendum inn á vinnumarkaðinn – opna dyr • Efla enn tengsl okkar við atvinnulífið
Námsmat
Lokaskýrsla eða verkefni. Staðið / fallið
Lesefni
Ekkert skráð lesefni.
Kennsluaðferðir
Nemandi vinnur undir eftirliti umsjónarkennara frá HR og umsjónaraðila frá fyrirtæki.
TungumálÍslenska
Straumlínustjórnun ValnámskeiðV-687-LEAN6 Einingar
Ár1. ár
ÖnnVorönn/Spring 2020
Stig námskeiðsÓskilgreint
Tegund námskeiðsValnámskeið
UndanfararEngir undanfarar.
SkipulagEkkert skráð skipulag.
Kennari
Enginn skráður kennari.
Lýsing
Engin skráð lýsing.
Námsmarkmið
Engin skráð námsmarkmið.
Námsmat
Ekkert skráð námsmat.
Lesefni
Ekkert skráð lesefni.
Kennsluaðferðir
Engin skráð kennsla.
TungumálEnska
BSc-ritgerð SkyldaV-699-RITG12 Einingar
Ár1. ár
ÖnnVorönn/Spring 2020
Stig námsgreinar3. Grunnnám, sérhæft námskeið
Tegund námskeiðsSkylda
UndanfararV-528-MAVI, Markaðs- og viðskiptarannsóknir
SkipulagEkkert skráð skipulag.
Kennari
Ásgeir Jónsson
Lýsing
Markmið B.Sc. verkefna er að þjálfa og prófa hæfni nemenda til sjálfstæðra, skipulegra, gagnrýnna, agaðra og vísindalegra vinnubragða, og til skýrrar framsetningar á niðurstöðum eigin vinnu. Þanning eiga nemendur að leggja kapp sitt og metnað við að skila góðu lokaverkefni sem þeir og kennarar HR geta verið stolt af. Lokaverkefni allra nemenda sem útskrifast frá HR verða aðgengileg á bókasafni HR öðrum til aflestrar með nafni kennara og nemenda um ókomna tíð. Þá eru lokaverkefni einnig mjög mikilvægur undirbúningur fyrir nemendur sem ætla sér í framhaldsnám. B.Sc. verkefni eru metin til 12 ECTS. Nemendur velja sér sín verkefni sjálfir en val verkefna er þó háð samþykki leiðbeinanda. Í samræmi við meginstefnumið Háskólans í Reykjavík verður af hans hálfu lögð sérstök áhersla á að vinna við B.Sc. verkefni byggi á og örvi frumkvæði nemenda, auki færni þeirra í notkun á nýjustu upplýsingatækni við öflun heimilda og skerpi skilning þeirra á alþjóðlegu samhengi þeirra verkefna sem þeir kjósa sér.
Námsmarkmið
Þekking:
Við lok námskeiðsins sýnir nemandi fram á þekkingu innan viðskiptafræði á undirstöðugreinum hennar sem snerta viðfangsefni verkefnis.   Með þessu er lagt upp með að nemandi hafi við lok verkefnis sýnt fram á almennt  innsæi  og skilning á helstu kenningum og hugtökum sem snerta viðfangsefni verkefnis.  Með þekkingu er hér lagt til grundvallar að nemandi geti greint frá og miðlað af kunnáttu og þekkingu á undirstöðugreinum viðskiptafræði. 
Í verkefninu birtist m.a.:
 • Geta til að skilgreina og lýsa nýjustu þekkingu á ýmsum sértækari viðfangsefnum viðskiptafræði sem snerta rannsóknarspurningu og efnisumfjöllun verkefnis.
 • Verkkunnátta við öflun heimilda úr bókasöfnum og rafrænum gagnabönkum.
 • Þekking á aðferðum sem beitt er við greiningu og úrvinnslu gagna í viðskiptafræði og snerta viðfangsefnið.
 • Vald á viðfangsefninu til að rökstyðja hvernig fræðileg þekking í viðskiptafræði verður til með notkun vísindalegra nálgana og tæknilegra aðferða greinarinnar. 
Leikni:
 • Túlkun og beiting gagnrýninna aðferða á viðfangsefninu.
 • Geta til að rannsaka og leggja sjálfstætt mat á viðeigandi aðferðir sem nýta þarf við framkvæmd verkefnis.
 • Dómgreind til að meta hvenær þörf er á upplýsingum og leikni til að finna þær, meta áreiðanleika þeirra og nýta á viðeigandi hátt. 
 • Nýting á agaðri og gagnrýnni notkun heimilda.
 • Þjálfun í gagnrýnni hugsun, með víðsýni og frumleika að leiðarljósi.
Hæfni:
 • Færni til afmörkunar verkefnishugmyndar sem uppfyllir kröfur viðskiptadeildar HR.
 • Vald á framsetningu og túlkun á eigin niðurstöðum samkvæmt vísindalegum venjum.
 • Geta til að draga eigin ályktanir, til að túlka og til að kynna niðurstöður.
 • Undirbúningur nemenda fyrir greiningu gagna og ritun skýrslna úti á vinnumarkaðnum, en um leið er verkefninu ætlað að undirbúa nemendur fyrir framhaldsnám.
Námsmat

Lesefni
Ekkert skráð lesefni.
Kennsluaðferðir

TungumálÍslenska
Nýsköpun og stofnun fyrirtækja SkyldaX-204-STOF6 Einingar
Ár1. ár
ÖnnVorönn/Spring 2020
Stig námsgreinar1. Grunnnám, grunnnámskeið
Tegund námskeiðsValnámskeið
UndanfararEngir undanfarar.
SkipulagFyrirlestrar og hópastarf í 3 vikur í lok annar.
Kennari
Hrefna Sigríður Briem
Lýsing
Námskeiðið miðar að þróun viðskiptahugmyndar yfir í viðskiptatækifæri og gerð fullbúinnar viðskiptaáætlunar fyrir nýtt fyrirtæki og skiptist í fjóra meginþætti: (i) Viðskiptatækifæri og uppsprettur þeirra – viðskiptahugmyndin. (ii) Undirbúningur viðskiptaáætlunar – veruleikaprófið. (iii) Gerð viðskiptaáætlana. (iv) Kynning viðskiptahugmyndar fyrir fjárfestum.
Námsmarkmið
Með hæfniviðmiðum er átt við þá þætti sem falla undir þekkingu, leikni og hæfni innan Nýsköpunar og stofnun fyrirtækja og nemendum er ætlað að tileinka sér á önninni. Þekking: · Nemendur geti gert grein fyrir grunnhugtökum í frumkvöðlafræðum og þekki hugtök á borð við viðskiptamódel, viðskiptaáætlun, styrki, örfjárfestingar, viðskiptaenglar, framtaksfjárfestingar, frumkvöðlasetur · Nemendur hafi skilning á vaxtaferli fyrirtækja · Nemendur hafi skilning á nýsköpunar og frumkvöðlaumhverfinu á Íslandi og hvaða grunnþjónusta standi til boða á mismunandi stigum eftir þörfum fyrirtækja fram að framtaksfjárfestingu · Nemendur þekki grunnþjónustuveitur á vefnum sem aðstoði frumkvöðla við framgang sinna viðskiptahugmynda Leikni: · Nemendur geti haldið blaðlausar kynningar um viðskiptahugmynd · Nemendur geti haldið fjárfestingakynningu um viðskiptahugmynd · Nemendur geti teiknað dæmi um vaxtaferil fyrirtækja · Nemendur skilji umfjöllun fjölmiðla um nýsköpunar og frumkvöðlaumhverfið · Nemendur geti talað við mögulega viðskiptavini viðskiptahugmyndar og fengið upplýsingar um þarfir þeirra og hvort viðskiptahugmyndin samræmist þeim þörfum eða hvort gera þurfi breytingar Hæfni: · Nemendur geti metið áhrif stjórnvaldsaðgerða á stuðningsumhverfi nýsköpunar og frumkvöðlaumhverfisins · Nemendur átti sig á hvaða gögn gefi upplýsingar um þróun nýsköpunar og frumkvöðlaumhverfisins · Nemendur geti túlkað umfjöllun fjölmiðla um sprotafyrirtæki · Nemendur viti hvaða lykilskjöl eru nauðsynleg til að stofna fyrirtæki á Íslandi og lykilatriði sem beri að huga að í þeim efnum.
Námsmat
Ekkert skráð námsmat.
Lesefni
Aðalbók:SPRINT
Höfundur:Jake Knapp
Útgáfa:1
Útgefandi:Bantam Press
Utgáfuár:2016
Aðalbók:Zero to One
Höfundur:Brad Feld and Jason Mendelson
Útgáfa:4
Útgefandi:Wiley
Utgáfuár:2019
Aðalbók:Venture Deals: Be Smarter Than Your Lawyer and Venture Capitalist
Höfundur:Peter Thiel
Útgáfa:1
Útgefandi:Virgin books
Utgáfuár:2014
Aðalbók:The Hard Things About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy Answers
Höfundur:Ben Horowitz
Útgáfa:1
Útgefandi:HarperCollins
Utgáfuár:2014
Kennsluaðferðir
Fyrirlestrar og hópavinna.
TungumálÍslenska
Nýsköpun og stofnun fyrirtækja SkyldaX-204-STOF6 Einingar
Ár1. ár
ÖnnVorönn/Spring 2020
Stig námsgreinar1. Grunnnám, grunnnámskeið
Tegund námskeiðsSkylda
UndanfararEngir undanfarar.
SkipulagFyrirlestrar og hópastarf í 3 vikur í lok annar.
Kennari
Hrefna Sigríður Briem
Lýsing
Námskeiðið miðar að þróun viðskiptahugmyndar yfir í viðskiptatækifæri og gerð fullbúinnar viðskiptaáætlunar fyrir nýtt fyrirtæki og skiptist í fjóra meginþætti: (i) Viðskiptatækifæri og uppsprettur þeirra – viðskiptahugmyndin. (ii) Undirbúningur viðskiptaáætlunar – veruleikaprófið. (iii) Gerð viðskiptaáætlana. (iv) Kynning viðskiptahugmyndar fyrir fjárfestum.
Námsmarkmið
Með hæfniviðmiðum er átt við þá þætti sem falla undir þekkingu, leikni og hæfni innan Nýsköpunar og stofnun fyrirtækja og nemendum er ætlað að tileinka sér á önninni. Þekking: · Nemendur geti gert grein fyrir grunnhugtökum í frumkvöðlafræðum og þekki hugtök á borð við viðskiptamódel, viðskiptaáætlun, styrki, örfjárfestingar, viðskiptaenglar, framtaksfjárfestingar, frumkvöðlasetur · Nemendur hafi skilning á vaxtaferli fyrirtækja · Nemendur hafi skilning á nýsköpunar og frumkvöðlaumhverfinu á Íslandi og hvaða grunnþjónusta standi til boða á mismunandi stigum eftir þörfum fyrirtækja fram að framtaksfjárfestingu · Nemendur þekki grunnþjónustuveitur á vefnum sem aðstoði frumkvöðla við framgang sinna viðskiptahugmynda Leikni: · Nemendur geti haldið blaðlausar kynningar um viðskiptahugmynd · Nemendur geti haldið fjárfestingakynningu um viðskiptahugmynd · Nemendur geti teiknað dæmi um vaxtaferil fyrirtækja · Nemendur skilji umfjöllun fjölmiðla um nýsköpunar og frumkvöðlaumhverfið · Nemendur geti talað við mögulega viðskiptavini viðskiptahugmyndar og fengið upplýsingar um þarfir þeirra og hvort viðskiptahugmyndin samræmist þeim þörfum eða hvort gera þurfi breytingar Hæfni: · Nemendur geti metið áhrif stjórnvaldsaðgerða á stuðningsumhverfi nýsköpunar og frumkvöðlaumhverfisins · Nemendur átti sig á hvaða gögn gefi upplýsingar um þróun nýsköpunar og frumkvöðlaumhverfisins · Nemendur geti túlkað umfjöllun fjölmiðla um sprotafyrirtæki · Nemendur viti hvaða lykilskjöl eru nauðsynleg til að stofna fyrirtæki á Íslandi og lykilatriði sem beri að huga að í þeim efnum.
Námsmat
Ekkert skráð námsmat.
Lesefni
Aðalbók:Zero to One
Höfundur:Peter Thiel
Útgáfa:1
Útgefandi:Virgin books
Utgáfuár:2014
Aðalbók:SPRINT
Höfundur:Jake Knapp
Útgáfa:1
Útgefandi:Bantam Press
Utgáfuár:2016
Aðalbók:Venture Deals: Be Smarter Than Your Lawyer and Venture Capitalist
Höfundur:Brad Feld and Jason Mendelson
Útgáfa:4
Útgefandi:Wiley
Utgáfuár:2019
Aðalbók:The Hard Things About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy Answers
Höfundur:Ben Horowitz
Útgáfa:1
Útgefandi:HarperCollins
Utgáfuár:2014
Kennsluaðferðir
Fyrirlestrar og hópavinna.
TungumálÍslenska
Skiptinám ValnámskeiðX-699-EXCH30 Einingar
Ár1. ár
ÖnnVorönn/Spring 2020
Stig námskeiðsÓskilgreint
Tegund námskeiðsValnámskeið
UndanfararEngir undanfarar.
SkipulagEkkert skráð skipulag.
Kennari
Enginn skráður kennari.
Lýsing
Engin skráð lýsing.
Námsmarkmið
Engin skráð námsmarkmið.
Námsmat
Ekkert skráð námsmat.
Lesefni
Ekkert skráð lesefni.
Kennsluaðferðir
Engin skráð kennsla.
TungumálÍslenska
Sumarönn/Summer 2020
Ný tækni ValnámskeiðT-611-NYTI6 Einingar
Ár1. ár
ÖnnSumarönn/Summer 2020
Stig námsgreinar2. Grunnnám, framhaldsnámskeið
Tegund námskeiðsValnámskeið
UndanfararEngir undanfarar.
SkipulagEkkert skráð skipulag.
Kennari
Ólafur Andri Ragnarsson
Lýsing
Tækni er eitt af því sem fært hefur mannkyninu miklar framfarir og hafa mikil áhrif á daglegt líf mannkyns undanfarna áratugi og aldir. Við höfum upplifað miklar tæknibreytingar og ekkert bendir til þess að þeim sé að fækka. Sérfræðingar segja að við munum upplifa meiri breytingar næstu áratugi en við höfum síðastliðnar aldir. Í þessu námskeiði skoðum við eðli tækni, hvernig hún þróast og skoðum ýmis lögmál og kenningar sem tengjast tæknibreytingum og áhrifum þeirra á fólk, fyrirtæki og samfélög. Þá munum kynnna okkur tækni eins og gervigreind, Internet hlutanna, róbota og margt fleira. Við skoðum einnig nýjar tæknilausnir sem eru að koma fram um þessar mundir og lítum inn í framtíðina.
Námsmarkmið
 • Skilja mikilvægi tækni sem áhrifavalds í daglegu lífi fólks, rekstri fyrirtækja og þróun samfélaga.
 • Skilja hvernig tækni þróast og þau lögmál sem gilda.
 • Hafa yfirsýn yfir mikilvæga tækni samtímans eins og gervigreind, internet hlutanna, róbota og dróna, sýndarveruleiku og fleira, hvað það þýðir og hver áhrif verða.
 • Þekkja tæknisögu og dæmi um áhrif byltingatækni, bæði fyrir ný fyrirtæki og rótgróin.

 • Geti valið sér tækni til að rannsaka og skrifað rannsóknarritgerð.
Námsmat

Lesefni
Ekkert skráð lesefni.
Kennsluaðferðir

TungumálÍslenska
Hagnýt stærðfræði I SkyldaV-104-STÆR6 Einingar
Ár1. ár
ÖnnSumarönn/Summer 2020
Stig námsgreinar1. Grunnnám, grunnnámskeið
Tegund námskeiðsSkylda
UndanfararEngir undanfarar.
SkipulagFjórir fyrirlestrar á viku og tveir dæmatímar
Kennari
Magnús Júlíusson
Lýsing
Notkun logra og veldisvísisfalla við vaxtaútreikning, t.d. samfellda vexti. Undirstöðuatriði í runum og röðum. Núvirðing og framtíðarvirðing endanlegs og óendanlegs tekjustreymis í ósamfelldum og sammfelldum tíma. Undirstöðuatriði í fylkjareikningi. Línuleg bestun. Lausn hagrænna vandamála með aðstoð stærðfræðigreiningar. Hámörkun og lágmörkun með og án hliðarskilyrða. Hvelfd og kúpt föll. Margvíð stærðfræðigreining. Heildun. Hlutafleiður. Lagrange-aðferðir. Miðað er við að þeir nemendur sem hafa veikan grunn hafi gengist undir undirbúningsnámskeið sem boðið er upp á í byrjun haustannar.
Námsmarkmið
Hæfniviðmið í þessu námskeiði byggja á því að gerð er krafa um að nemendur hafi hæfni í stærðfræði sem samsvarar neðri hluta í þriðja hæfniþrepi viðmiða mennta- og menningarmálaráðuneytisins í aðalnámsskrá framhaldsskóla frá 2011, við inngöngu í námið. Það þýðir að nemendur skuli hafa lokið fyrsta og öðru hæfniþrepi og kunna skil á föllum, ferlum og deildun helstu falla, einfaldra og samsettra í þriðja þrepi. Þá er ennfremur gert ráð fyrir við inngöngu að nemendur hafi hæfni í ensku sem samsvarar þriðja hæfniþrepi viðmiða enda kennslubækur á ensku. Almennt gildir í náminu að til að undirbúa nemendur sem best fyrir framhaldsnám og störf í alþjóðlegu umhverfi er talsverður hluti námsins á ensku. Nemendur munu stunda þriðja námsár á ensku og stök námskeið fyrsta og annars námsárs eru einnig kennd á ensku.HæfniviðmiðStærðfræði er mikilvæg undirstaða náms og starfa innan viðskiptafræði og hefur tengingu við flest sérsvið fræðigreinarinnar. Þessu námskeiði er ætlað að búa nemendur undir að takast á við verkefni á þessum sviðum.Með hæfniviðmiðum er átt við þá þætti sem falla undir þekkingu, leikni og hæfni innan Hagnýtrar stærðfræði og nemendum er ætlað að tileinka sér á önninni.
Skammstöfun aftan við hvert hæfniviðmið hér á eftir vísar til númers hæfniviðmiðs eins og þau birtast í viðmiðum mennta- og menningarmálaráðuneytisins um æðri menntun og prófgráður fyrir almennt bakkalárpróf.  Þannig þýðir Þ1 þekkingarviðmið nr. 1 í nefndum hæfniviðmiðum.Sjá: http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=7fa0729e-dacc-47e3-b626-96efb036ef68  Þau hæfniviðmið sem hér fara á eftir eru hluti hæfniviðmiða bakkalárprófs í viðskiptafræði 
Sjá:  http://www.ru.is/media/skjol-vd/bsc/Laerdomsvidmid-BS-nam-20042014.pdfÞekking:Við lok námskeiðsins býr nemandi yfir þekkingu innan hagnýtrar stærðfræði. Með þessu er lagt upp með að nemandi hafi við lok námskeiðs öðlast almennanskilning og innsæi á helstu kenningum og hugtökum sem farið er yfir í námskeiðinu (Þ1). Efni sem hér er vísað til kemur fram í kennsluáætlun (Þ2). Með þekkingu er hér lagt til grundvallar að nemandi geti greint frá og miðlað frá sér af kunnáttu viðfangsefni námskeiðsins.Við lok námskeiðsins geti nemandi beitt aðferðum hagnýtrar stærðfræði. Þetta felur í sér að nemandi hafi í lok námskeiðsins getu til að nota tæki stærðfræðinnar við lausn margvíslegra viðfangsefna (L1, L2, L3, L4 og L5) þ.e.
 • geti notað logra, veldis- og vísaföll við prósentureikning og núvirðingu.
 • séu færir um að núvirða endanlegt og óendanlegt tekjustreymi.
 • geti leyst línuleg jöfnukerfi með fylkjareikningi.
 • geti lýst eiginleikum falla og ferlum þeirra.
 • geti leyst ýmis hagræn vandamál með aðstoð stærðfræðigreiningar.
 • geti leyst hámörkunardæmi með einni eða fleiri breytustærðum.
 • geti leyst hámörkunardæmi með hliðarskilyrðum.
  Þetta felur í sér að nemandi
  • hafi öðlast leikni til að greina ýmis megindleg vandamál og geti rökstutt ákvarðanir um beitingu aðferða með gagnrýnum hætti á faglegum grunni (L3).
  • hafi öðlast getu til að greina milli nauðsynlegra og ónauðsynlegra upplýsinga (L5).
  • hafi tileinkað sér víðsýni og frumleika í hugsun við lausn vandamála (L7)
  Við lok námskeiðs geti nemandi hagnýtt þekkingu og leikni í stærðfræði í starfi og/eða frekara námi.Þetta felur í sér að nemandi
  • hafi þróað með sér hæfni og sjálfstæð vinnubrögð fyrir frekara nám á sviði hagnýtrar stærðfræði (H1).
  • geti unnið sjálfstætt og skipulega að ýmsum megindlegum viðfangsefnum (H2).
  • sé fær um að túlka, skýra og kynna fræðileg atriði og reikniniðurstöður (H4).
  Námsmat
  30% verkefni, 30% miðannarpróf, 40% lokapróf.
  Lesefni
  Ekkert skráð lesefni.
  Kennsluaðferðir
  Fyrirlestrar verða rafrænir (upptökur) og einnig dæmatímar. Fyrirspurnar/kennslutímar fara fram í HR einu sinni í viku, tvo tíma í senn. Í þessa tíma er skyldumæting!
  TungumálÍslenska
  Alþjóðaviðskipti ValnámskeiðV-308-ALVI6 Einingar
  Ár1. ár
  ÖnnSumarönn/Summer 2020
  Stig námsgreinar1. Grunnnám, grunnnámskeið
  Tegund námskeiðsSkylda
  UndanfararV-103-THAG, Þjóðhagfræði
  V-105-MAR1, Markaðsfræði I
  Skipulag3 vikna námskeið í lok haustannar
  Kennari
  Þorgeir Pálsson
  Lýsing
  Annars vegar er fjallað um umhverfi og þróun heimsviðskipta, hnattvæðingu viðskipta, fræðilegar kenningar um alþjóðleg viðskipti, pólitíska mótun viðskiptastefnu og viðskiptaumhverfis, viðskiptahindranir, svæðisbundin viðskiptabandalög eins og ESB og NAFTA, áhrif menningar á alþjóðleg viðskipti, erlenda fjárfesting, staðsetning framleiðslu, GATT og WTO, alþjóðlega peningakerfið og IMF. Þessi málefni og stofnanir eru settar í samhengi við stöðu Íslands og málefni sem eru ofarlega á baugi í heimsfréttum. Hins vegar eru málin skoðuð frá sjónarhóli fyrirtækjanna sjálfra. Meðal annars verður eftirfarandi tekið fyrir: ávinningur og áhættur erlendrar starfsemi, mögulegar leiðir við alþjóðavæðingu fyrirtækja, útrás íslenskra fyrirtækja: saga og lærdómur, skipulag alþjóðlegs rekstrar, alþjóðleg markaðssetning og þróunarstarf, alþjóðlegt samstarf, inn/útflutningur og fjölþjóðleg stjórnun.
  Námsmarkmið
  • Þekki meginatriði í uppbyggingu og þróun alþjóðlega viðskiptakerfisins
  • Þekki helstu markað- og stjórnkerfi á heimsvísu, kosti þeirra og galla
  • Skilji helstu áhrif og afleiðingar frelsis og takmarkana á frelsi í alþjóðaviðskiptum
  • Hafi innsýn í með hvaða hætti munur á menningu getur haft áhrif á alþjóðleg viðskipti
  • Þekki ólíkar og mögulegar leiðir til alþjóðavæðingar fyrirtækja
  • Þekki kunnar áhættur í alþjóðlegum rekstri.
  • Geti greint mögulega kosti og galla þátttöku í alþjóðlegu viðskiptaumhverfi fyrir þjóðir og fyrir fyrirtæki í ólíkum atvinnugreinum
  • Geti greint stöðu mismunandi samfélaga í alþjóðaviðskiptaumhverfinu og þau áhrif sem hún hefur á efnhagslega framþróun viðkomandi samfélaga.
  • Hafi innsýn í alþjóðasamninga sem kunna að hafa áhrif á samkeppnisstöðu einstakra atvinnugreina á Íslandi, t.d. EES-samninginn og fríverslunarsaminga
  • Hafi kunnáttu og færni til að greina stöðu fyrirtækis m.t.t. alþjóðavæðingar og geti sett fram greiningu á mögulegum kostum, göllum og áhættu af alþjóðavæðingu
  • Hafi vissa reynslu af hópavinnu þar sem unnið er með raunverulegt verkefni í alþjóðlegu umhverfi.
  Námsmat
  Verkefni og lokapróf.
  Lesefni
  Ekkert skráð lesefni.
  Kennsluaðferðir
  Námskeiðið er kennt í fjarlennslu og kennslu í tveimur staðarlotum.  Upptökur af köflum úr kennslubók eru gerðar aðgengilegar reglulega.  Hópavinna nemenda skal vera viðvarandi námskeiðstímann.
  TungumálÍslenska
  Rekstrarstjórnun SkyldaV-311-OPMA6 Einingar
  Ár1. ár
  ÖnnSumarönn/Summer 2020
  Stig námskeiðsÓskilgreint
  Tegund námskeiðsSkylda
  UndanfararV-203-STJ1, Stjórnun
  Skipulag4 fyrirlestrar á viku
  Kennari
  Reynir Kristjánsson
  Lýsing
  We will start 2 June and finish the course in four weeks. The final exam will be at Reykjavik University sometime in the week 29 June to 3 July, exact date and time will be announced later. This course is 6 ECTS credits and has traditionally been covered in 12 weeks so this four week course is rater intensive with 2-3 assignments per week. These assignments are done in a web-based system. Textbook, assignments and slides are in English. Once a week we will meet online (using Microsoft Teams) or at Reykjavik University, depending on suitability.
  Námsmarkmið
  Eftir námskeiðið eiga nemendur að geta: •Útskýrt merkingu hugtaka sem notuð eru í rekstrarstjórnun •Gert grein fyrir samhengi hugtaka sem notuð eru í rekstrarstjórnun •Geta beitt aðferðum sem kenndar eru í námskeiðinu til að leysa rekstrarstjórnunarleg viðfangsefni •Geta tekið þátt í umræðum um stjórnun •Útskýrt þau mismunandi stjórnunarkerfi sem kennd eru í námskeiðinu og mismun þeirra
  Námsmat
  Hópverkefni 20%, miðannarpróf 20% og lokapróf 60%
  Lesefni
  Ekkert skráð lesefni.
  Kennsluaðferðir
  Fjarnám
  TungumálÍslenska
  Marketing During Turbulent Times ValnámskeiðV-655-MDTT6 Einingar
  Ár1. ár
  ÖnnSumarönn/Summer 2020
  Stig námskeiðsÓskilgreint
  Tegund námskeiðsValnámskeið
  UndanfararEngir undanfarar.
  SkipulagEkkert skráð skipulag.
  Kennari
  Valdimar Sigurðsson
  Lýsing
  Hér er alfarið um nýtt námskeið að ræða sem að er byggt upp frá grunni til að 1) Bjóða upp á spennandi námskeið sem að tekur á mikilvægu málefni – hvernig fyrirtæki og geirar geta varið sig í COVID krísunni og kreppunni. Hvaða fyrirtæki/geirar/lausnir hafa sérstök tækifæri? Námskeiðið er mjög viðeigandi þessa stundina og kennir nemum (sérstaklega á öðru og þriðja ári) hvernig hægt er að takast á við markaðslegar áskoranir í krísu og örva einkaneyslu á ábyrgan hátt. Hvernig geta fyrirtæki staðið sig betur í markaðssetningu og hjálpað hagkerfinu. 2) Bjóða upp á spennandi námskeið fyrir nema sem að a) munu ekki hafa vinnu í sumar, b) vilja styrkja sig í markaðsmálum c) stefna á meistaranám.
  Námsmarkmið
  Engin skráð námsmarkmið.
  Námsmat
  Form námsmats eða hæfnimats að loknu námsúrræði: Námsmat fer fram með þremur verkefnum: 1.Hver og einn nemandi finnur greinar í fjölmiðlum þar sem ástandi fyrirtækja er lýst. Þ.e.a.s. fyrirtækjum sem að eru í vanda stödd eða þau sem að hafa fengið augljós tækifæri vegna COVID 19. Mælt er með því að nemarnir finni bæði. Hver nemandi skilar inn tveimur kynningum yfir námstímann þar sem að hann greinir markaðslegar áskoranir viðkomandi fyrirtækja. Sumir nemar verða beðnir um að kynna og fjalla um sínar greiningar (oft þeir sem að skila inn bestu verkefnunum). Gildir 15%. 2.Nemendur, fjórir til fimm, finna fyrirtæki sem að þeir vilja greinar betur. Þeir leita eftir fyrirliggjandi gögnum og framkvæma eigin rannsóknir með því til dæmis að skoða ýmsa snertifleti svo sem eins og að skoða fyrirtækið í starfsemi, t.d. með því að skoða verslunina, vefsvæði, samskiptamiðla. Einnig eru nemendur beðnir um að gera viðtöl og nota spurningalista þar sem að þeir reyna að skila áskoranir neytenda, stjórnenda og ýmissa annarra hagsmunaaðila. Hver og einn nemi skilar inn skýrslu og sumir nemarnir verða beðnir um að kynna niðurstöður sínar. Gildir 35%. 3.Sami hópur og í verkefninu hér að ofan gerir markaðsplan fyrir fyrirtækið þar sem því er svarað hvernig fyrirtækið geti brugðist við krísunni. Gildir 50%.
  Lesefni
  Ekkert skráð lesefni.
  Kennsluaðferðir
  Fjarkennsla/stafrænt nám, möguleiki að hitta nemendur einu sinni í viku (val). (Allt námsefni á netinu (kaflar, greinar, myndbönd), fyrirlestrar á netinu (bæði í beinni (video Conference) – þar sem nemar geta spurt og tekið þátt með því að annað hvort tala (microphone) eða nota umræðu (chat), einnig fyrirlestrar í myndböndum, kynningar nemenda á verkefnum á netinu (Conference), Raundæmi tekin fyrir á netinu einnig. Námskeiðið er kennt á ensku í anda 3. árs kúrsa við Viðskiptadeild HR. Það er því einnig opið fyrir erlenda nema.
  TungumálEnska
  Starfsnám ValnámskeiðV-667-STNA6 Einingar
  Ár1. ár
  ÖnnSumarönn/Summer 2020
  Stig námskeiðsÓskilgreint
  Tegund námskeiðsValnámskeið
  UndanfararEngir undanfarar.
  SkipulagVerknám
  Kennari
  Ásgeir Jónsson
  Lýsing
  Nemandi vinnur undir eftirliti umsjónarkennara frá HR og umsónaraðilia frá fyrirtæki. Hægt er að dreifa starfsnáminu á 4 – 12 vikur. Vinnutíma skal haga þannig að hann skarist ekki á við kennslustundir. Miðað skal við 120 klst. vinnu.
  Námsmarkmið
  • Að auka þekkingu stúdenta á því sviði sem þeir vilja starfa við í framtíðinni • Veita stúdentum reynslu af því að vinna að úrlausn raunhæfra viðfangsefna á vettvangi undir leiðsögn fyrirtækis og kennara. • Undirbúa nemendur undir starf eftir skólalok. • Koma nemendum inn á vinnumarkaðinn – opna dyr • Efla enn tengsl okkar við atvinnulífið
  Námsmat
  Lokaskýrsla eða verkefni. Staðið / fallið
  Lesefni
  Ekkert skráð lesefni.
  Kennsluaðferðir
  Nemandi vinnur undir eftirliti umsjónarkennara frá HR og umsjónaraðila frá fyrirtæki.
  TungumálÍslenska
  Straumlínustjórnun ValnámskeiðV-687-LEAN6 Einingar
  Ár1. ár
  ÖnnSumarönn/Summer 2020
  Stig námskeiðsÓskilgreint
  Tegund námskeiðsValnámskeið
  UndanfararEngir undanfarar.
  SkipulagEkkert skráð skipulag.
  Kennari
  Enginn skráður kennari.
  Lýsing
  Engin skráð lýsing.
  Námsmarkmið
  Engin skráð námsmarkmið.
  Námsmat
  Ekkert skráð námsmat.
  Lesefni
  Ekkert skráð lesefni.
  Kennsluaðferðir
  Engin skráð kennsla.
  TungumálÍslenska
  Haustönn/Fall 2020
  Hagnýt viðskiptakerfi (ERP) SkyldaI-406-IERP6 Einingar
  Ár1. ár
  ÖnnHaustönn/Fall 2020
  Stig námskeiðsÓskilgreint
  Tegund námskeiðsValnámskeið
  UndanfararT-111-PROG, Forritun
  SkipulagEkkert skráð skipulag.
  Kennari
  Enginn skráður kennari.
  Lýsing
  Stærsta fjárfesting fyrirtækja í upplýsingatækni snýr í langflestum tilvikum að viðskiptakerfum (Enterprise Resource Planning; ERP). ERP er í raun samnefni fyrir samspil ferla og tækni í rekstri. Meðal þess sem fellur þar undir eru áætlanagerð, innkaup og vörustýring, mannauður, fjárhagur, birgðahald og sala. Á undanförnum árum hefur heilmikil þróun verið í þessum geira og kerfin orðið mun fjölhæfari og öflugri en áður og teygja anga sína í alla starfsemi fyrirtækjanna. Samkvæmt nýlegri könnun Gartners á fjárfestingum fyrirtækja í upplýsingatækni munu fjárfestingar í viðskiptakerfum halda áfram að aukast á næstu árum. Helsta hindrun fyrir vexti í þessum geira snýr að skorti á starfsfólki sem hefur sérfræðikunnáttu á þessu sviði, þar sem saman fer staðgóð þekking á upplýsingatækni annars vegar og helstu viðskiptaferlum hins vegar. Stærstu aðilar á þessum markaði eru SAP, Oracle og Microsoft, og vinnuumhverfið er alþjóðlegt. Í þessu námskeiði verður leitast við að skapa góðan grunn fyrir hvern þann sem vill kynna sér virkni og þróun ERP kerfa. Farið verður ofan í mismunandi leiðir við innleiðingu og hvaða áhrif ERP kerfi hafa á rekstur fyrirtækja. Í þessu námskeiði verður stuðst við Microsoft Dynamics NAV í kennslunni. Meðal þess sem nemendur þurfa að kunna skil á í lok námskeiðs er að skilja virkni og helstu eiginleika ERP kerfa. Þá verður einnig skyggnst „undir húddið‘‘ og nemendum gefinn kostur á að vinna í tækniumhverfinu.
  Námsmarkmið
  Þekking: Geti lýst virkni og notkun ERP kerfa, sem og þróun þeirra í fortíð fram á daginn í dag. Geti skilgreint helstu þætti ERP kerfa og lýst samhengi þeirra. Leikni: Geti unnið með helstu kerfisþætti í Microsoft Dynamics NAV sem fjallað verður um í námskeiðinu. Geti forritað einfalda virkni innan ERP kerfis. Hæfni: Geti hannað ferli innan ERP kerfis.
  Námsmat
  Ekkert skráð námsmat.
  Lesefni
  Ekkert skráð lesefni.
  Kennsluaðferðir
  Engin skráð kennsla.
  TungumálÍslenska
  Tölvuhögun ValnámskeiðT-107-TOLH6 Einingar
  Ár1. ár
  ÖnnHaustönn/Fall 2020
  Stig námskeiðsÓskilgreint
  Tegund námskeiðsSkylda
  UndanfararEngir undanfarar.
  SkipulagEkkert skráð skipulag.
  Kennari
  Gylfi Þór Guðmundsson
  Lýsing
  Markmiðið í þessu námskeiði er að miðla þekkingu um hvernig tölvur virka, með sérstaka áherslu á það sem skiptir máli fyrir forritara. Farið verður í hvernig örgjörvar virka, hvernig þeir nýta sér tvíundarkerfi til útreikninga og hvernig tölur, sem og önnur gögn, eru táknuð í tvíundarkerfi (e. binary). Nemendur kynnast því að lesa x86_64 smalamál. Einnig læra nemendur hvernig forrit hlaðast í og nota minni (gisti, flýtiminni, vinnsluminni o.s.frv.). Nemendur læra að nota algengar skipanir í skipanalínu.
  Námsmarkmið
  • Geti lýst uppbyggingu tölvubúnaðar með tilliti til grunneininga, t.a.m. örgjörva, inntaks/úttaks (I/O), minnismeðhöndlunar og stýrikerfis.
  • Geti útskýrt hvað forrit eru og hvernig þau keyra á vélbúnaðinum.
  • Geti útskýrt forrit sem skrifuð eru í x86_64 smalamáli.
  • Geti lýst ítarlega hvernig gögn, þar með talið heiltölur, eru sett fram, vistuð og sótt í tölvukerfum.
  • Öðlist grundvallar þekkingu á UNIX / Linux stýrikerfinu.
  • Geti skrifað og útskýrt einföld forrit á x86_64 smalamáli.
  • Geti baksmalað (e. disassemble), rakið (e. trace) og framkvæmt einfalda aflúsun á forritum sem skrifuð eru í x86_64 smalamáli.
  • Geti skrifað og aflúsað einföld forrit í C forritunarmálinu.
  • Geti notað grunntól í skipanalínu (e. command line) fyrir einfaldar aðgerðir í Linux eða öðrum UNIX-stýrikerfum.
  • Geti útfært einfaldar stærðfræðiaðgerðir með notkun tvíundaaðgerða (e. binary operators).

  Námsmat

  Lesefni
  Ekkert skráð lesefni.
  Kennsluaðferðir

  TungumálÍslenska
  Forritun SkyldaT-111-PROG6 Einingar
  Ár1. ár
  ÖnnHaustönn/Fall 2020
  Stig námskeiðsÓskilgreint
  Tegund námskeiðsSkylda
  UndanfararEngir undanfarar.
  SkipulagEkkert skráð skipulag.
  Kennari
  Enginn skráður kennari.
  Lýsing
  Þetta er inngangsnámskeið í forritun með Python. Fjallað er um grunneiningar í forritun, t.d. breytur, tög, stýriskipanir og föll. Jafnframt er lögð áhersla á innbyggðar gagnagrindur eins og strengi, lista og uppflettitöflur. Hugtakið klasi er kynnt og hvernig það styður við hjúpun og upplýsingarhuld í hlutbundinni forritun. Nemendur læra að nota bæði samþætt þróunarumhverfi og skipanaham til að þróa og keyra forrit.
  Námsmarkmið
  Nemandinn geti:
  • Greint og útskýrt virkni einfaldra forrita sem nota eftirfarandi grunneiningar: breytur, tög, segðir og gildisveitingar, einfalt inntak/úttak, stýriskipanir, söfn og föll.
  • Greint og útskýrt og virkni einfaldra forrita sem nota klasa.
  • Lýst hvað felst í hugtökunum hjúpun, upplýsingahuld og hugrænt gagnatag og hvernig klasar styðja við ofangreind hugtök.
  • Skilið muninn á yfirlýsingu og útfærslu.
  • Rætt mikilvægi algríms við lausn vandamála og hvernig vandamál geti verið leyst með mismunandi algrímum
  Nemandinn geti:
  • Notað skipanalínu og samþætt þróunarumhverfi (IDE) til að þróa og keyra forrit.
  • Hannað, útfært, prófað, aflúsað og breytt forriti sem notar eftirfarandi grunneiningar í forritun: breytur, tög, segðir og gildisveitingar, einfalt inntak/úttak, skilyrðissetningar, lykkjur, söfn og föll.
  • Valið viðeigandiskilyrðissetningar og lykkjur fyrir tiltekið verkefni.
  • Beitt ofansækinni hönnun til að brjóta forrit upp í smærri einingar.
  • Hannað, útfært, prófað, aflúsað og breytt forriti sem notar klasa.
  • Geti búið til algrím til að leysa einfalt vandamál.
  Nemandinn geti:
  • Hannað og þróað forrit fyrir vandamál sem er lýst á almennan hátt.
  Námsmat

  Lesefni
  Ekkert skráð lesefni.
  Kennsluaðferðir

  TungumálÍslenska
  Verklegt námskeið 1 SkyldaT-113-VLN16 Einingar
  Ár1. ár
  ÖnnHaustönn/Fall 2020
  Stig námskeiðsÓskilgreint
  Tegund námskeiðsSkylda
  UndanfararT-111-PROG, Forritun
  SkipulagEkkert skráð skipulag.
  Kennari
  Enginn skráður kennari.
  Lýsing
  Í þessu námskeiði er byggt á þekkingu og reynslu sem nemendur hafa öðlast í Forritun. Nemar fá aukna reynslu í notkun klasa og hlutbundinnar forritunar með gerð stærri lagskiptra hugbúnaðarverkefna en hingað til. Lögð er áhersla á villuleit. Nemendur kynnast SQL fyrirspurnarmálinu og viðbragðsstýrðri forritun með grafísk notendaskil. Nemendur nota samstæðustjórnunarkerfi og kynnast notkun þess.
  Námsmarkmið
  Þekking: Þekki helstu tegundir viðmótsforrita, og geti skrifað einföld slík forrit. Þekki kosti lagskiptrar högunar. Þekki kosti þess að nota samstæðustjórnunarkerfi. Geti fjallað um höfundarrétt, hugverkarétt, vernd persónuupplýsinga og öryggi. Leikni: Geti skrifað einföld reiknirit. Kunni að gefa einfaldar skipanir í skipanaham (e.console). Öðlist aukna leikni í villuleit og notkun kembiforrita. Hæfni: Sé fær um að nota klasa og hlubundna forritun við smíði einfaldra hugbúnaðarverkefna. Geti sett upp litla gagnagrunna, sótt úr þeim gögn og sett inn með SQL.
  Námsmat
  Ekkert skráð námsmat.
  Lesefni
  Ekkert skráð lesefni.
  Kennsluaðferðir
  Engin skráð kennsla.
  TungumálÍslenska
  Gagnaskipan ValnámskeiðT-201-GSKI6 Einingar
  Ár1. ár
  ÖnnHaustönn/Fall 2020
  Stig námsgreinar1. Grunnnám, grunnnámskeið
  Tegund námskeiðsSkylda
  UndanfararT-111-PROG, Forritun
  SkipulagEkkert skráð skipulag.
  Kennari
  Enginn skráður kennari.
  Lýsing
  Í þessu námskeiði er fjallað um ýmiss konar gagnaskipan, eins og tengda lista, stafla, biðraðir, tré og tætitöflur. Jafnframt er farið í endurkvæma forritun og röðunaralgrím. Í námskeiðinu er að auki lögð áhersla á hugræn gagnatög, hlutbundna forritun og meðhöndlun frábrigða. 
  Námsmarkmið
  • Geti borið kennsl á grunnþrep og þrepunarskref vandamáls sem skilgreint er á endurkvæman hátt.
  • Geti lýst hugrænum gagnatögum og muninum á milli yfirlýsingu þeirra og útfærslu.
  • Geti lýst hugmyndafræði hlutbundinnar hönnunar, m.t.t. hjúpunar, erfða og fjölbindingar.
  • Geti lýst og skilið hvað átt er við með flækjustigi/vaxtarfalli reiknirits.
  • Geti skrifað forrit sem notar sérhverja af eftirfarandi tegundum gagnaskipan: fylki, tengdir listar, staflar, biðraðir, tré og tætitöflur.
  • Geti útfært ýmis konar gagnaskipan með því að nota tengda lista.
  • Geti útfært einföld endurkvæm föll.
  • Geti hannað, útfært, prófað og aflúsað forrit í hlutbundnu forritunarmáli.
  • Geti skrifað forrit sem beitir erfðum og fjölvirkni til að leysa tiltekið vandamál.
  • Geti skrifað forrit sem bregst við frábrigðum sem eiga sér stað í keyrslu.
  • Geti beitt runuleit, tvíundarleit og röðunaralgrímum undir ýmsum kringumstæðum.
  • Geti notað hugræn gagnatög með því að hafa eingöngu aðgang að yfirlýsingu þeirra.
  • Geti hannað og þróað forrit fyrir vandamál sem lýst er á almennan hátt.
  • Geti valið viðeigandi gagnaskipan fyrir gerð líkans af tilteknu vandamáli.
  Námsmat

  Lesefni
  Ekkert skráð lesefni.
  Kennsluaðferðir

  TungumálÍslenska
  Greining og hönnun hugbúnaðar SkyldaT-216-GHOH6 Einingar
  Ár1. ár
  ÖnnHaustönn/Fall 2020
  Stig námskeiðsÓskilgreint
  Tegund námskeiðsSkylda
  UndanfararT-111-PROG, Forritun
  SkipulagEkkert skráð skipulag.
  Kennari
  Enginn skráður kennari.
  Lýsing
  Í námskeiðinu verða skoðaðar aðferðir við framsetningu og skipulag á kröfum til hugbúnaðar og hönnunar hans. Þarfir notandans eru greindar, högun kerfa skilgreind og samvinna við notandann æfð. Nemendur læra hönnunaraðferðir við hugbúnaðarþróun og hönnun notendaviðmóts. Aðal áherslan er á iðkun aðferða við kröfugerð, greiningu, hönnun og prófanir á fyrstu stigum hugbúnaðarþróunar.
  Námsmarkmið
  Þekking: Þekki aðferðir sem notaðar eru við kröfugreiningu hugbúnaðar. Þekki aðferðir sem notaðar eru við hönnun hugbúnaðar. Þekki nokkrar grundvallarreglur við hönnun notendaviðmóts, geti nefnt helstu staðla og leiðbeiningar við hönnun notendaviðmóts. Þekki mismunandi aðferðir við upplýsingaöflun. Þekki helstu skilgreiningar og eiginleika hlutbundinnar hönnunar. Þekki á hvaða hátt hönnun tölvukerfis eða forrits gæti heppnast eða misheppnast vegna fjölbreytileika mannfólksins. í að nota tilbúin tól og forritasöfn fyrir vélrænt gagnanám til að flokka og klasa gögn. Þekki helstu gerðir prófana sem framkvæmdar eru við hugbúnaðarþróun og hvenær þær eru notaðar. Geti lýst meginhugtökum fyrir notendamiðaða hugbúnaðargerð, svo sem nytsemi og notendaupplifun. Leikni: Hafi þjálfast í að lýsa kröfum, bæði virknikröfum og öðrum kröfum fyrir meðalstór kerfi. Hafi þjálfast í að gera pappírsfrumgerðir og millihönnunarfrumgerðir fyrir hugbúnaðarkerfi. Hafi þjálfast í prófunum á greiningar- og hönnunarstigi. Hafi þjálfast í að prófa mismunandi hluta af hönnun tölvukerfa. Hafi þjálfast í að hanna hugbúnaðarkerfi með stöðuritum, runuritum og klasaritum. Hafi þjálfast í að setja saman þarfagreiningar- og hönnunarskýrslur sem eru skiljanlegar fyrir viðtakendur. Hæfni: Geti sett fram kröfur til tölvukerfa á skiljanlegan máta. Geti hannað notendaviðmót hugbúnaðarkerfa með tilliti til þarfa notenda. Geti prófað hönnun sína og endurbætt með ítrunum. Geti sett fram greiningu sína og hönnun á skiljanlegan máta fyrir aðra, í formi til að mynda skýrslna, frumgerða og líkana.
  Námsmat
  Ekkert skráð námsmat.
  Lesefni
  Ekkert skráð lesefni.
  Kennsluaðferðir
  Engin skráð kennsla.
  TungumálÍslenska
  Hugbúnaðarfræði SkyldaT-303-HUGB6 Einingar
  Ár1. ár
  ÖnnHaustönn/Fall 2020
  Stig námsgreinar2. Grunnnám, framhaldsnámskeið
  Tegund námskeiðsSkylda
  UndanfararT-216-GHOH, Greining og hönnun hugbúnaðar
  SkipulagEkkert skráð skipulag.
  Kennari
  Grischa Liebel
  Lýsing
  Viðfangsefni námskeiðsins er að meginefni til vinnuferlið við þróun hugbúnaðar ásamt stuðningsferlum. Skoðuð verður saga þróunarlíkana, hlutverk einstakra aðferða rædd og sérstök áhersla lögð á aðferðir í svokölluðum “Agile” þróunarlíkönum í hugbúnaðarþróun. Sérstök áhersla er lögð á afhendingu síaukins virðis til viðskiptavina og einnig á stöðugar endurbætur á þeim ferlum sem fyrirtækið er að nota. Meðal efnis sem tekið verður fyrir er: Þróunarlíkön, aðferðir og stuðningstól, verkefnastjórnun, gæðastjórnun, gerð áætlana og umfangsmat, mælikvarðar í hugbúnaðarverkefnum, samstæðustjórnun, byggingarferlið, samfelld samþáttun, prófanir og teymisvinna. Einnig verður leitast við að fá reynda einstaklinga úr atvinnulífinu til að deila sinni sýn á þessi mál með nemendum.
  Námsmarkmið
  Þekking: Þekki þróunarskrefin og helstu þróunarlíkön sem eru notuð við hugbúnaðarþróun. Þekki hvernig á að setja upp sýn hugbúnaðarverkefnis. Þekki hvernig greina á þarfir og halda utan um þær á skipulegan hátt. Þekki hvernig ber að umfangsmeta og halda utan um áætlun hugbúnaðarverkefnis. Þekki mismunandi tegundir útgáfustjórnunarkerfa. Þekki mismunandi tegundir prófana. Leikni: Hafi þjálfast í að greina kröfur verkefnis á skipulegan hátt. Hafi þjálfast í að gera umfangsmat og áætlanir. Geti notað útgáfustjórnunarkerfi. Hafi þjálfast í prófanadrifinni hugbúnaðarþróun. Hafi þjálfast í virkniprófunum. Hafi þjálfast í gerð sjálfvirkra byggingarferla. Hæfni: Geti valið viðeigandi aðferð til að stýra hugbúnaðarverkefni. Geti sett upp tæknilegt þróunar-, prófunar- og rekstarumhverfi. Tileinki sér öguð og vönduð vinnubrögð við þróun, starfrækslu og viðhald hugbúnaðar og hafi gæðin alltaf að leiðarljósi.
  Námsmat
  Ekkert skráð námsmat.
  Lesefni
  Ekkert skráð lesefni.
  Kennsluaðferðir
  Engin skráð kennsla.
  TungumálEnska
  Inngangur að upplifunarhönnun ValnámskeiðT-315-IUPP6 Einingar
  Ár1. ár
  ÖnnHaustönn/Fall 2020
  Stig námskeiðsÓskilgreint
  Tegund námskeiðsValnámskeið
  UndanfararEngir undanfarar.
  SkipulagEkkert skráð skipulag.
  Kennari
  Enginn skráður kennari.
  Lýsing
  Námskeiðið verður í þremur þáttum sem byggja hver á öðrum. Fyrsti hlutinn fjallar um notendarannsóknir, annar hlutinn um upplifunarhönnun og sá þriðji um gagnvirka hönnun (interaction design). Hlutarnir verða fléttaðir saman með því að nemendur verða látnir vinna að sömu vöruhugmynd í gegnum allt námskeiðið. Fyrsti hluti: Notendarannsóknir (user research) Í þessum hluta ætlum við að skoða hvernig má læra af þeim sem eiga að nota vöruna/þjónustuna sem við erum að hanna og hvernig við getum nýtt okkur þær upplýsingar til að búa til vöru/þjónustu sem gagnast. Farið verður yfir ýmsar aðferðir við notendarannsóknir svo sem viðtöl (interviews), áhorf (observations), mannfræðilegar rannsóknir (ethnography), notendaprófanir (usability testing), vefmælingar, fókushópa, kannanir og fleiri. Rætt verður hvers kyns upplýsingar hvaða aðferðir gefa, hvenær er viðeigandi að grípa til þeirra og hvernig má byggja á þeim við vöruþróunina. Nemendur ná færni í að gera notendarannsóknir, setja þær upp og þekkja hvaða aðferð er best að nota hvenær. Annar hluti: Upplifunarhönnun (experience design) Við hönnun á vöru/þjónustu nægir ekki að skilgreina hvernig þjónustan virkar stafrænt (í gegnum vef/app). Til að veita góða þjónustu þarf að skilja alla snertipunkta við viðskiptavininn í gegnum þann feril sem hann er að fara frá upphafi til enda. Þetta köllum við upplifunarhönnun. Í þessum hluta ræðum við hvað markar upphaf og endi notendaferils (customer journey) og við förum yfir hvernig við skilgreinum viðmót þjónustuaðila við notandann þar sem hann er í ferlinum (hvort sem er í eigin persónu (afgreiðslu), í síma eða í gegnum stafrænt viðmót). Nemendur marka sér færni í að skilja og skilgreina notendaupplifun með í gegnum notendaferil (journey map). Þriðji hluti: Gagnvirk hönnun (interaction design) Í þessum hluta verður farið yfir gagnvirka hönnun (interaction design). Farið verður yfir hvernig á að hanna víravirki, hvaða tól eru notuð, hvernig þau eru ítruð og prófuð allt frá því að hugmynd verður til á blaði þar til komin er mynd á viðmótið í réttum litum og mörkun. Farið verður yfir víravirki, tól (t.a.m. Sketch, Invision, Adobe tól ýmisskonar), talað verður um grindur sem grunneiningar í framsetningu, hvernig á að draga athygli að réttum hlutum með ákalli (call to action), orðanotkun, mikilvægi lita og stafagerðar og miklu fleira. Nemendur ná færni í að teikna upp notendaviðmót og ítra það þar til það er tilbúið til útfærslu.
  Námsmarkmið
  Við lok þessa áfanga á nemandi að hafa þekkingu til að : •Útskýra grunnhugtök og hugmyndafræði notendarannsókna. •Útskýra grunnhugtök og hugmyndafræði upplifunarhönnunar. 
 •Útskýra grunnhugtök og hugmyndafræði við samskiptahönnun (interaction design). Við lok þessa áfanga á nemandi að hafa færni til að: •Beita hugmyndafræði upplifunarhönnun í vöruþróunarverkefnum. 
 •Meta hvaða notendarannsóknir gefa þeim þær upplýsingar sem þeir þurfa. •Setja rétt upp notendarannsókn •Miðla upplýsingum áfram til teymisins sem á að útfæra þjónustuna. •Gera notendaferil (journey map) •Gera víravirki (wireframe) Við lok þessa áfanga á nemandi að hafa hæfni til að: •Þekkja kosti og galla mismunandi aðferða upplifunarhönnunar. 
 •Sækja sér og nýta upplýsinga frá notendum inn í vöruþróun.
  Námsmat
  Ekkert skráð námsmat.
  Lesefni
  Ekkert skráð lesefni.
  Kennsluaðferðir
  Engin skráð kennsla.
  TungumálÍslenska
  Hagnýt gæðastjórnun og prófanir ValnámskeiðT-542-HGOP6 Einingar
  Ár1. ár
  ÖnnHaustönn/Fall 2020
  Stig námskeiðsÓskilgreint
  Tegund námskeiðsValnámskeið
  UndanfararT-220-VLN2, Verklegt námskeið 2
  T-303-HUGB, Hugbúnaðarfræði
  SkipulagEkkert skráð skipulag.
  Kennari
  Enginn skráður kennari.
  Lýsing
  Í námskeiðinu verður farið í aðferðir til að tryggja gæði hugbúnaðar, bæði forritskóða, notendaviðmóts, afhendingarferlis og fleira. Farið verður dýpra í þær tækniaðferðir sem voru kynntar í Hugbúnaðarfræði. Farið verður í ýmsar tegundir prófana og sjálfvirknivæðingar, svo sem einingaprófanir, sjálfvirkar viðtökuprófanir og sjálfvirka afhendingu hugbúnaðar. Einnig verður farið lauslega í eiginleikaprófanir.
  Námsmarkmið
  Þekking: Viti hvaða atriði hafa helst áhrif á gæði hugbúnaðar. Þekki helstu tegundir prófana. Viti hvaða atriði þurfa að vera til staðar til að afhenda hugbúnað endurtekið á áreiðanlegan hátt. Leikni: Geti skrifað einingapróf sem þekja meirihluta kóða kerfis (e. code coverage). Geti skilgreint og framkvæmt aðrar tegundir prófana, s.s. samþættingarprófanir, álagsprófanir auk handvirka prófana eins og nytsemisprófana og könnunarprófana. Kunni að setja upp "afhendingarpípu" fyrir vefkerfi. Hæfni: Hafi hæfni til að meta hve mikla vinnu þarf að leggja í að prófa kerfi, og á hvers konar prófanir beri að leggja áherslu.
  Námsmat
  Ekkert skráð námsmat.
  Lesefni
  Ekkert skráð lesefni.
  Kennsluaðferðir
  Engin skráð kennsla.
  TungumálÍslenska
  Þjóðhagfræði SkyldaV-103-THAG6 Einingar
  Ár3. ár
  ÖnnHaustönn/Fall 2020
  Stig námskeiðsÓskilgreint
  Tegund námskeiðsSkylda
  UndanfararEngir undanfarar.
  SkipulagÞrír fyrirlestrar á viku og tveir dæmatímar.
  Kennari
  Axel Hall
  Lýsing
  Þau efnisatriði sem farið verður í á námskeiðinu eru meðal annars: Þjóðhagsreikningar og verðlagsþróun; landsframleiðsla til langs tíma, hagvöxtur og náttúrulegt atvinnuleysi; peningar, fjármagnsmarkaðir og verðbólga; heildarframboð, heildareftirspurn og áhrif hagstjórnaraðgerða; hagsveiflur, verðbólga og atvinnuleysi; viðskipti milli landa og gengi gjaldmiðla.
  Námsmarkmið
  Undanfari hæfniviðmiða:Hæfniviðmið í þessu námskeiði byggja á því að gerð er krafa um að nemendur hafi hæfni í stærðfræði sem samsvarar neðri hluta í þriðja hæfniþrepi viðmiða mennta- og menningarmálaráðuneytisins í aðalnámsskrá framhaldsskóla frá 2011, við inngöngu í námið. Það þýðir að nemendur skuli hafa lokið fyrsta og öðru hæfniþrepi og kunna skil á föllum, ferlum og deildun helstu falla, einfaldra og samsettra í þriðja þrepi. Þá er ennfremur gert ráð fyrir við inngöngu að nemendur hafi hæfni í ensku sem samsvarar þriðja hæfniþrepi viðmiða enda kennslubækur á ensku. Almennt gildir í náminu að til að undirbúa nemendur sem best fyrir framhaldsnám og störf í alþjóðlegu umhverfi er talsverður hluti námsins á ensku. Nemendur munu stunda þriðja námsár á ensku og stök námskeið fyrsta og annars námsárs eru einnig kennd á ensku.  Námið í þjóðhagfræði er þverfaglegt og tengist þannig námsyfirferð í öðrum námskeiðum á fyrsta ári.  Sú tenging er þó ekki óyfirstíganleg hindrun fyrir nemendur annarra deilda að taka þetta námskeið stakt sem hluta af sínu námi.Hæfniviðmið:Með hæfniviðmiðum er átt við þá þætti sem falla undir þekkingu, leikni og hæfni innan Þjóðhagfræðinnar og nemendum er ætlað að tileinka sér á önninni.Skammstöfun aftan við hvert hæfniviðmið hér á eftir vísar til númers hæfniviðmiðs eins og þau birtast í viðmiðum mennta- og menningarmálaráðuneytisins um æðri menntun og prófgráður fyrir almennt bakkalárpróf.  Þannig þýðir Þ1þekkingarviðmið nr. 1 í nefndum hæfniviðmiðum.Sjá: http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=7fa0729e-dacc-47e3-b626-96efb036ef68  Þau hæfniviðmið sem hér fara á eftir eru hluti hæfniviðmiða bakkalárprófs í viðskiptafræði Sjá:  http://www.ru.is/media/skjol-vd/bsc/Laerdomsvidmid-BS-nam-20042014.pdfÞekking:Við lok námskeiðsins býr nemandi yfir þekkingu innan þjóðhagfræði. Með þessu er lagt upp með að nemandi hafi við lok námskeiðs öðlast almennan skilning og innsæi á helstu kenningum og hugtökum sem farið er yfir í námskeiðinu. Efni sem hér er vísað til kemur fram í kennsluáætlun. Með þekkingu er hér lagt til grundvallar að nemandi geti greint frá og miðlað frá sér af kunnáttu, viðfangsefni námskeiðsins.  Hér á eftir fara sértæk hæfniviðmið þekkingar fyrir námskeiðið þau fela í sér að
  • nemendur geti gert grein fyrir grunnhugtökum þjóðhagfræðinnar og þekki helstu hugtök á borð við margföldunaráhrif, peningastefnu, greiðslujöfnuð og raungengi svo nokkur dæmi séu tekin (Þ1).
  • nemendur skilji mikilvægi þjóðhagsreikninga (Þ2).
  • nemendur skilji þá þætti er hafa áhrif á verðbólgu, atvinnuleysi, vexti, gengi og aðrar þjóðhagsstærðir (Þ1, Þ2).
  Leikni: 
  Við lok námskeiðsins geti nemandi beitt aðferðum þjóðhagfræði. Þetta felur í sér að nemandi hafi í lok námskeiðsins getu til að nota tæki fræðigreinarinnar við lausn margvíslegra viðfangsefna þ.e. að
  • nemendur geti tengt saman áhrif einnar þjóðhagsstærðar á aðra (L2).
  • nemendur geti teiknað og skýrt þau líkön sem notuð eru við greiningu efnahagsmála, t.d. heildarframboð og heildareftirspurn, líkön um hagvöxt og hagstjórn (L2).
  • nemendur skilji umfjöllun fjölmiðla um efnahagsmál (L4).
  • nemendur greini hvenær þörf er á upplýsingu og hafi færni til að finna þær, meta áreiðanleika þeirra og nýta á viðeigandi hátt. (L5).
  • nemendur geti leitað fanga í þeim gagnaveitum á vefnum sem safna upplýsingum um efnahagsástand (L6 og Þ3).
  • nemendur hafi tileinkað sér víðsýni og frumleika í hugsun (L7)
  Hæfni:Við lok námskeiðs geti nemandi hagnýtt þekkingu og leikni í þjóðhagfræði í starfi og/eða frekara námi.Þetta felur í sér að nemendur
  •  geti metið áhrif stjórnvaldsaðgerða á hina ýmsu þætti efnahagslífsins (H2).
  •  geti notað opinber gögn til að greina efnahagshorfur (H2).
  •  geti túlkað umfjöllun fjölmiðla um efnahagsmál (H2).
  •  geti nýtt líkön til að greina stöðu og horfur í efnahagsmálum (H4).
  •  séu færir um að túlka, skýra og kynna fræðileg atriði og reikniniðurstöður (H4).
  •  hafi þróað með sér hæfni og sjálfstæð vinnubrögð fyrir frekara nám á sviði þjóðhagfræði (H1).
  Námsmat

  Lesefni
  Ekkert skráð lesefni.
  Kennsluaðferðir
  2 fyrirlestrar og 1 dæmatímar á viku
  TungumálÍslenska
  Hagnýt stærðfræði I SkyldaV-104-STÆR6 Einingar
  Ár3. ár
  ÖnnHaustönn/Fall 2020
  Stig námsgreinar1. Grunnnám, grunnnámskeið
  Tegund námskeiðsSkylda
  UndanfararEngir undanfarar.
  SkipulagFjórir fyrirlestrar á viku og tveir dæmatímar
  Kennari
  Magnús Júlíusson
  Lýsing
  Notkun logra og veldisvísisfalla við vaxtaútreikning, t.d. samfellda vexti. Undirstöðuatriði í runum og röðum. Núvirðing og framtíðarvirðing endanlegs og óendanlegs tekjustreymis í ósamfelldum og sammfelldum tíma. Undirstöðuatriði í fylkjareikningi. Línuleg bestun. Lausn hagrænna vandamála með aðstoð stærðfræðigreiningar. Hámörkun og lágmörkun með og án hliðarskilyrða. Hvelfd og kúpt föll. Margvíð stærðfræðigreining. Heildun. Hlutafleiður. Lagrange-aðferðir. Miðað er við að þeir nemendur sem hafa veikan grunn hafi gengist undir undirbúningsnámskeið sem boðið er upp á í byrjun haustannar.
  Námsmarkmið
  Hæfniviðmið í þessu námskeiði byggja á því að gerð er krafa um að nemendur hafi hæfni í stærðfræði sem samsvarar neðri hluta í þriðja hæfniþrepi viðmiða mennta- og menningarmálaráðuneytisins í aðalnámsskrá framhaldsskóla frá 2011, við inngöngu í námið. Það þýðir að nemendur skuli hafa lokið fyrsta og öðru hæfniþrepi og kunna skil á föllum, ferlum og deildun helstu falla, einfaldra og samsettra í þriðja þrepi. Þá er ennfremur gert ráð fyrir við inngöngu að nemendur hafi hæfni í ensku sem samsvarar þriðja hæfniþrepi viðmiða enda kennslubækur á ensku. Almennt gildir í náminu að til að undirbúa nemendur sem best fyrir framhaldsnám og störf í alþjóðlegu umhverfi er talsverður hluti námsins á ensku. Nemendur munu stunda þriðja námsár á ensku og stök námskeið fyrsta og annars námsárs eru einnig kennd á ensku.HæfniviðmiðStærðfræði er mikilvæg undirstaða náms og starfa innan viðskiptafræði og hefur tengingu við flest sérsvið fræðigreinarinnar. Þessu námskeiði er ætlað að búa nemendur undir að takast á við verkefni á þessum sviðum.Með hæfniviðmiðum er átt við þá þætti sem falla undir þekkingu, leikni og hæfni innan Hagnýtrar stærðfræði og nemendum er ætlað að tileinka sér á önninni.
  Skammstöfun aftan við hvert hæfniviðmið hér á eftir vísar til númers hæfniviðmiðs eins og þau birtast í viðmiðum mennta- og menningarmálaráðuneytisins um æðri menntun og prófgráður fyrir almennt bakkalárpróf.  Þannig þýðir Þ1 þekkingarviðmið nr. 1 í nefndum hæfniviðmiðum.Sjá: http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=7fa0729e-dacc-47e3-b626-96efb036ef68  Þau hæfniviðmið sem hér fara á eftir eru hluti hæfniviðmiða bakkalárprófs í viðskiptafræði 
  Sjá:  http://www.ru.is/media/skjol-vd/bsc/Laerdomsvidmid-BS-nam-20042014.pdfÞekking:Við lok námskeiðsins býr nemandi yfir þekkingu innan hagnýtrar stærðfræði. Með þessu er lagt upp með að nemandi hafi við lok námskeiðs öðlast almennanskilning og innsæi á helstu kenningum og hugtökum sem farið er yfir í námskeiðinu (Þ1). Efni sem hér er vísað til kemur fram í kennsluáætlun (Þ2). Með þekkingu er hér lagt til grundvallar að nemandi geti greint frá og miðlað frá sér af kunnáttu viðfangsefni námskeiðsins.Við lok námskeiðsins geti nemandi beitt aðferðum hagnýtrar stærðfræði. Þetta felur í sér að nemandi hafi í lok námskeiðsins getu til að nota tæki stærðfræðinnar við lausn margvíslegra viðfangsefna (L1, L2, L3, L4 og L5) þ.e.
  • geti notað logra, veldis- og vísaföll við prósentureikning og núvirðingu.
  • séu færir um að núvirða endanlegt og óendanlegt tekjustreymi.
  • geti leyst línuleg jöfnukerfi með fylkjareikningi.
  • geti lýst eiginleikum falla og ferlum þeirra.
  • geti leyst ýmis hagræn vandamál með aðstoð stærðfræðigreiningar.
  • geti leyst hámörkunardæmi með einni eða fleiri breytustærðum.
  • geti leyst hámörkunardæmi með hliðarskilyrðum.
   Þetta felur í sér að nemandi
   • hafi öðlast leikni til að greina ýmis megindleg vandamál og geti rökstutt ákvarðanir um beitingu aðferða með gagnrýnum hætti á faglegum grunni (L3).
   • hafi öðlast getu til að greina milli nauðsynlegra og ónauðsynlegra upplýsinga (L5).
   • hafi tileinkað sér víðsýni og frumleika í hugsun við lausn vandamála (L7)
   Við lok námskeiðs geti nemandi hagnýtt þekkingu og leikni í stærðfræði í starfi og/eða frekara námi.Þetta felur í sér að nemandi
   • hafi þróað með sér hæfni og sjálfstæð vinnubrögð fyrir frekara nám á sviði hagnýtrar stærðfræði (H1).
   • geti unnið sjálfstætt og skipulega að ýmsum megindlegum viðfangsefnum (H2).
   • sé fær um að túlka, skýra og kynna fræðileg atriði og reikniniðurstöður (H4).
   Námsmat

   Lesefni
   Ekkert skráð lesefni.
   Kennsluaðferðir
   3 fyrirlestrar og 2 dæmatímar á viku
   TungumálÍslenska
   Markaðsfræði I SkyldaV-105-MAR16 Einingar
   Ár1. ár
   ÖnnHaustönn/Fall 2020
   Stig námsgreinar1. Grunnnám, grunnnámskeið
   Tegund námskeiðsSkylda
   UndanfararEngir undanfarar.
   SkipulagFyrirlestrar og umræðutímar.
   Kennari
   Guðmundur Arnar Guðmundsson
   Valdimar Sigurðsson
   Lýsing
   Markmið námskeiðsins er að kynna fyrir nemendum nútíma markaðsfræði. Farið verður yfir grunnþætti faglegs markaðsstarfs, helstu hugmyndir, stefnumörkun og aðgerðir. Nemendur þurfa að skilja markmið faglegs markaðsstarfs, hvernig megi fá innsýn á markaði, hvernig skapa megi tengsl við viðskiptavini, hvernig sterk vörumerki eru byggð, hvernig tilboð eru mótuð og kynnt og hvernig skapa megi arðbæran vöxt til lengri tíma. Áhersla verður lögð á að skoða bæði áskoranir og bestu aðferðir með íslenskum og erlendum dæmisögum. Raundæmi frá íslenskum fyrirtækjum á borð við Icelandair, Nova, FM957, WOW air  og Bláa lónið verða m.a. rædd. Að námskeiði loknu ættu nemendur að hafa lært grunnkenningar og hugtök faglegs markaðsstarfs, svo sem eins og mikilvægi markaðsrannsókna, alþjóðavæðingar, stafrænnar markaðssetningar og heildrænnar markaðssetningar svo markaðsstarf fyrirtækja verði árangursríkt.
   Námsmarkmið
   • Nemendur öðlist skilning og þekkingu á grunnþáttum markaðsfræðinnar. Þ.e.a.s. hugtökum, lögmálum, aðferðum og kenningum.
   • Nemendur þekki fjölbreytta snertifleti markaðsfræðinnar í nútíma samfélagi.
   • Nemendur þekki og skilji mikilvægi og hlutverk markaðsfræðinnar í rekstri fyrirtækja.
   • Nemendur þekki bæði áskoranir og tækifæri í nútíma markaðsstarfi sem einkennast bæði af alþjóðavæðingu og síbreytilegri stafrænni tækni. 
   • Nemendur öðlist færni til að nýta sér þekkingu markaðsfræðinnar til að leysa verkefni og kynna rökstuddar hugmyndir að lausnum.
   • Nemendur geti á gagnrýninn hátt greint markaðsaðgerðir.
   • Nemendur geti á faglegan hátt talað fyrir mikilvægi markaðsstarfs.
   • Nemendur geti metið hvort upplýsingaþörf sé fullnægt svo markaðsaðgerðir verði áhrifaríkar ásamt því að hafa færni til að finna og greina þær upplýsingar/gögn sem vantar. 
   • Nemendur geti metið hvaða aðferðir markaðsfræðinnar eigi við í markaðfærslu
   • Nemendur séu færir um að finna, greina og miðla fræðilegum upplýsingum úr markaðsfræðibókum, gagnagrunnum og vísindaritum.
   • Nemendur hafi innsýn til að setja saman áhrifaríkar heildrænar markaðsáætlanir.
   Námsmat

   Lesefni
   Ekkert skráð lesefni.
   Kennsluaðferðir
   Fyrirlestrar og umræðutímar.
   TungumálÍslenska
   Markaðsfræði I SkyldaV-105-MAR16 Einingar
   Ár1. ár
   ÖnnHaustönn/Fall 2020
   Stig námsgreinar1. Grunnnám, grunnnámskeið
   Tegund námskeiðsSkylda
   UndanfararEngir undanfarar.
   SkipulagFyrirlestrar og umræðutímar.
   Kennari
   Guðmundur Arnar Guðmundsson
   Valdimar Sigurðsson
   Lýsing
   Markmið námskeiðsins er að kynna fyrir nemendum nútíma markaðsfræði. Farið verður yfir grunnþætti faglegs markaðsstarfs, helstu hugmyndir, stefnumörkun og aðgerðir. Nemendur þurfa að skilja markmið faglegs markaðsstarfs, hvernig megi fá innsýn á markaði, hvernig skapa megi tengsl við viðskiptavini, hvernig sterk vörumerki eru byggð, hvernig tilboð eru mótuð og kynnt og hvernig skapa megi arðbæran vöxt til lengri tíma. Áhersla verður lögð á að skoða bæði áskoranir og bestu aðferðir með íslenskum og erlendum dæmisögum. Raundæmi frá íslenskum fyrirtækjum á borð við Icelandair, Nova, FM957, WOW air  og Bláa lónið verða m.a. rædd. Að námskeiði loknu ættu nemendur að hafa lært grunnkenningar og hugtök faglegs markaðsstarfs, svo sem eins og mikilvægi markaðsrannsókna, alþjóðavæðingar, stafrænnar markaðssetningar og heildrænnar markaðssetningar svo markaðsstarf fyrirtækja verði árangursríkt.
   Námsmarkmið
   • Nemendur öðlist skilning og þekkingu á grunnþáttum markaðsfræðinnar. Þ.e.a.s. hugtökum, lögmálum, aðferðum og kenningum.
   • Nemendur þekki fjölbreytta snertifleti markaðsfræðinnar í nútíma samfélagi.
   • Nemendur þekki og skilji mikilvægi og hlutverk markaðsfræðinnar í rekstri fyrirtækja.
   • Nemendur þekki bæði áskoranir og tækifæri í nútíma markaðsstarfi sem einkennast bæði af alþjóðavæðingu og síbreytilegri stafrænni tækni. 
   • Nemendur öðlist færni til að nýta sér þekkingu markaðsfræðinnar til að leysa verkefni og kynna rökstuddar hugmyndir að lausnum.
   • Nemendur geti á gagnrýninn hátt greint markaðsaðgerðir.
   • Nemendur geti á faglegan hátt talað fyrir mikilvægi markaðsstarfs.
   • Nemendur geti metið hvort upplýsingaþörf sé fullnægt svo markaðsaðgerðir verði áhrifaríkar ásamt því að hafa færni til að finna og greina þær upplýsingar/gögn sem vantar. 
   • Nemendur geti metið hvaða aðferðir markaðsfræðinnar eigi við í markaðfærslu
   • Nemendur séu færir um að finna, greina og miðla fræðilegum upplýsingum úr markaðsfræðibókum, gagnagrunnum og vísindaritum.
   • Nemendur hafi innsýn til að setja saman áhrifaríkar heildrænar markaðsáætlanir.
   Námsmat

   Lesefni
   Ekkert skráð lesefni.
   Kennsluaðferðir
   Fyrirlestrar og umræðutímar.
   TungumálÍslenska
   Fjármál fyrirtækja SkyldaV-107-FJAR6 Einingar
   Ár1. ár
   ÖnnHaustönn/Fall 2020
   Stig námskeiðsÓskilgreint
   Tegund námskeiðsSkylda
   UndanfararV-104-STÆR, Hagnýt stærðfræði I
   V-303-TOL1, Hagnýt tölfræði I
   SkipulagEkkert skráð skipulag.
   Kennari
   Stefan Wendt
   Lýsing
   The course covers the fundamental concepts of corporate finance. Based on the time value of money the course discusses key instruments in equity and debt financing and their valuation. This includes a discussion of the relationship between risk and return and key theories in that respect. The course also focuses on capital budgeting and its practical application. The capital structure choice is discussed in both perfect and imperfect market settings. This includes the impact of, e.g., taxes, financial distress, conflicts of interests and agency problems as well as a discussion of ways to influence the capital structure including issuance of securities and payout policies. The course also discusses the limitations of the key theories applied in corporate finance with regard to potential ethical conflicts.
   Námsmarkmið
   At the end of the course students possess fundamental knowledge of
   •  corporate financing instruments and their valuation,
   •  the main theories on the relationship between risk and return from a stockholder’s and a bondholder’s perspective,
   • perfect financial markets and market imperfections,
   • capital budgeting,
   • capital structure theories,
   • conflicts of interests and agency problems,
   • issuance of securities, and
   • payout policies.
   Students develop their skills to
   • calculate present and future value of cash flows and financial return measures,
   • apply financial theories to infer the cost of capital for both equity and debt  
   • analyze a firm’s capital structure and financing decisions and identify ways for improvement
   • recognize the limitations inherent in the theories discussed, including potential ethical conflicts.
   Students develop their competences to
   •  participate in corporate financial decision making,
   •  identify financial challenges and find and justify appropriate solutions,
   •  reflect on the consequences of their decisions in the corporate, economic, social and ecological context, and
   •  participate in discussions about corporate finance.
   Námsmat

   Lesefni
   Ekkert skráð lesefni.
   Kennsluaðferðir

   TungumálEnska
   Reikningshald SkyldaV-108-REHA6 Einingar
   Ár1. ár
   ÖnnHaustönn/Fall 2020
   Stig námskeiðsÓskilgreint
   Tegund námskeiðsSkylda
   UndanfararEngir undanfarar.
   SkipulagEkkert skráð skipulag.
   Kennari
   Enginn skráður kennari.
   Lýsing
   Á námskeiðinu er farið yfir grundvallaratriði reikningshalds með áherslu á hringrás tvíhliða bókhalds og áhrif viðskipta á rekstrarárangur, efnahagsstöðu og sjóðstreymi. Nemendur öðlast þekkingu á meginforsendum og reglum sem eru notaðar til að tryggja áreiðanleika reikningsskila fyrirtækja. Nemendur fá einnig innsýn í upplýsingagildi reikningshalds fyrir notendur reikningsskila og hvernig hægt er að nýta þær upplýsingar í viðskiptalífinu.
   Námsmarkmið
   Hæfniviðmið þessa námskeiðs eru: Þekking: að nemendur þekki grundvallarhugmyndir fjárhagsbókhalds og meginreglur við gerð reikningsskila. Leikni: að nemendur öðlist leikni í að semja einföld reikningsskil á rekstrargrunni fyrir fyrirtæki í verslunar-og þjónustustarfsemi og að greina áhrif viðskipta á rekstrarárangur og efnahagslega stöðu þeirra. Hæfni: að nemendur skilji samhengi rekstrar- og efnahagsreiknings og geti miðlað ýmsum gagnlegum upplýsingum reikningsskila til notenda þeirra.
   Námsmat

   Lesefni
   Ekkert skráð lesefni.
   Kennsluaðferðir

   TungumálÍslenska
   Reikningshald SkyldaV-108-REHA6 Einingar
   Ár1. ár
   ÖnnHaustönn/Fall 2020
   Stig námskeiðsÓskilgreint
   Tegund námskeiðsSkylda
   UndanfararEngir undanfarar.
   SkipulagEkkert skráð skipulag.
   Kennari
   Enginn skráður kennari.
   Lýsing
   Á námskeiðinu er farið yfir grundvallaratriði reikningshalds með áherslu á hringrás tvíhliða bókhalds og áhrif viðskipta á rekstrarárangur, efnahagsstöðu og sjóðstreymi. Nemendur öðlast þekkingu á meginforsendum og reglum sem eru notaðar til að tryggja áreiðanleika reikningsskila fyrirtækja. Nemendur fá einnig innsýn í upplýsingagildi reikningshalds fyrir notendur reikningsskila og hvernig hægt er að nýta þær upplýsingar í viðskiptalífinu.
   Námsmarkmið
   Hæfniviðmið þessa námskeiðs eru: Þekking: að nemendur þekki grundvallarhugmyndir fjárhagsbókhalds og meginreglur við gerð reikningsskila. Leikni: að nemendur öðlist leikni í að semja einföld reikningsskil á rekstrargrunni fyrir fyrirtæki í verslunar-og þjónustustarfsemi og að greina áhrif viðskipta á rekstrarárangur og efnahagslega stöðu þeirra. Hæfni: að nemendur skilji samhengi rekstrar- og efnahagsreiknings og geti miðlað ýmsum gagnlegum upplýsingum reikningsskila til notenda þeirra.
   Námsmat

   Lesefni
   Ekkert skráð lesefni.
   Kennsluaðferðir

   TungumálÍslenska
   Gerð og greining ársreikninga SkyldaV-307-GARS6 Einingar
   Ár1. ár
   ÖnnHaustönn/Fall 2020
   Stig námsgreinar2. Grunnnám, framhaldsnámskeið
   Tegund námskeiðsSkylda
   UndanfararV-108-REHA, Reikningshald
   V-202-REGR, Rekstrargreining
   SkipulagÞrír fyrirlestrar og tveir dæmatímar á viku
   Kennari
   Halldór Ingi Pálsson
   Lýsing
   Kynning á lögum um ársreikninga, kynning reglugerðar um framsetningu og innihald ársreikninga og ársreikningskafla hlutafélagalaganna. Nemendur fá þjálfun í gerð einfaldra ársreikninga. Dæmum um ársreikninga verður dreift eða vísað á heimasíður og farið yfir í tíma. Reglur um fjárfestingar í hlutabréfum og öðrum markaðsverðbréfum kynntar með hliðsjón af lögum um ársreikninga og stöðlum alþjóðlegu reikningsskilanefndarinnar (IASB). Eiginfjárreikningar kynntir og ráðstöfunarmöguleikar einstakra reikninga með skírskotun í lög. Reglur um færslu tekjuskatts í reikningsskil kynntar. Sjóðstreymi og notkun helstu kennitalna því tengdu. Meðferð kaupréttar á hlutabréfum (options) í reikningsskilum kynnt. Helstu kennitölur í ársreikningum kynntar. Stutt kynning verður á lífeyris- og ábyrgðarskuldbindingum, óefnislegum eignum og gerð verður grein fyrir mismuninum á fjármögnunarleigu- og kaupleigusamningum. Kynning á samstæðureikningsskilum.
   Námsmarkmið
   Góð þekking á aðferðum við færslu bókhalds, gerð ársreikninga, túlkun og greining á upplýsingum í ársreikningum er mjög mikilvæg viðskiptafræðingum. Fjárhagsleg áhrif viðskipta fyrirtækja og aðrar veigamiklar upplýsingar um rekstur koma fram í reikningsskilum þeirra. Af þeim sökum hefur bókhald stundum verið nefnt tungumál viðskiptanna. Þekking á reikningsskilum og ársreikningum skiptir einnig máli varðandi önnur sérsvið viðskiptafræði. Má hér nefna gerð rekstraráætlana, deildauppgjör og verðmat fyrirtækja.Þessu námskeiði er ætlað að búa nemendur undir að takast á við verkefni á þessum sviðum. Lærdómsviðmið þessa námskeið eru hér að neðan flokkuð í þrennt: Þekking, leikni og hæfni.ÞekkingAð loknu þessu námskeiði ætti nemandi að búa yfir góðri þekkingu á bókhaldi og ársreikningum. Í því felst að nemandi hafi öðlast góðan skilning á því hvernig áhrif viðskipta eru færð í bókhald félaga, hvernig ársreikningur er gerður byggt á bókhaldi viðkomandi fyrirtækis og hvað ársreikningur segir stjórnendum félags og öðrum notendum hans. Nemandi á að vera fær um að miðla af sér kunnáttu í öllum viðfangsefnum námskeiðsins en þau koma fram í kennsluáætlun.Með leikni er átt við að nemandi sé fær um að skrá með réttum hætti áhrif viðskipta sem taka á því efni sem farið er í námskeiðinu á bókhald fyrirtækis og gert ársreikning byggt á færslu viðskiptanna í bókhald. Sem dæmi má nefna að nemandi þarf að geta fært og flokkað tekjur og gjöld með réttum hætti, vera fær um að skrá leigusamninga í bókhald byggt á eðli þeirra, reikna út skatt til greiðslu og frestaðan tekjuskatt, færa langtímalán og langtímaskuldabréfaeign með réttum hætti miðað við aðferð virkra vaxta og færa afskriftir varanlegra rekstrarfjármuna og óefnislegra eigna. Á grundvelli fyrrgreindra viðfangsefna og annarra sem fram koma í kennsluáætlun skal nemandi vera fær um að gera rekstrarreikning, efnahagsreikning og sjóðstreymi auk viðeigandi skýringa sem fram koma í þessum megin yfirlitum ársreiknings.
   Að loknu námskeiði á nemandi að vera fær um að nýta þekkingu og leikni í starfi sem viðskiptafræðingur og/eða  frekara námi í reikningshaldi eða öðrum þeim greinum viðskiptafræði þar sem þekking á bókhaldi og ársreikningum skiptir máli. Þetta felur í sér að nemandi hafi tileinkað sér hæfni til að færa bókhald, gera ársreikninga og túlka þær upplýsingar sem fram koma í ársreikningi. Jafnframt að nemandi geti nýtt sér, eftir því sem við á, þekkingu sem hann hefur öðlast í námskeiðinu til að fást við önnur þau viðfangsefni viðskiptafræðinnar þar sem fjárhagsupplýsingar koma við sögu.
   Námsmat

   Lesefni
   Ekkert skráð lesefni.
   Kennsluaðferðir
   3 fyrirlestrar og 1 dæmatími á viku
   TungumálÍslenska
   Alþjóðaviðskipti ValnámskeiðV-308-ALVI6 Einingar
   Ár2. ár
   ÖnnHaustönn/Fall 2020
   Stig námsgreinar1. Grunnnám, grunnnámskeið
   Tegund námskeiðsSkylda
   UndanfararV-103-THAG, Þjóðhagfræði
   V-105-MAR1, Markaðsfræði I
   Skipulag3 vikna námskeið í lok haustannar
   Kennari
   Enginn skráður kennari.
   Lýsing
   Annars vegar er fjallað um umhverfi og þróun heimsviðskipta, hnattvæðingu viðskipta, fræðilegar kenningar um alþjóðleg viðskipti, pólitíska mótun viðskiptastefnu og viðskiptaumhverfis, viðskiptahindranir, svæðisbundin viðskiptabandalög eins og ESB og NAFTA, áhrif menningar á alþjóðleg viðskipti, erlenda fjárfesting, staðsetning framleiðslu, GATT og WTO, alþjóðlega peningakerfið og IMF. Þessi málefni og stofnanir eru settar í samhengi við stöðu Íslands og málefni sem eru ofarlega á baugi í heimsfréttum. Hins vegar eru málin skoðuð frá sjónarhóli fyrirtækjanna sjálfra. Meðal annars verður eftirfarandi tekið fyrir: ávinningur og áhættur erlendrar starfsemi, mögulegar leiðir við alþjóðavæðingu fyrirtækja, útrás íslenskra fyrirtækja: saga og lærdómur, skipulag alþjóðlegs rekstrar, alþjóðleg markaðssetning og þróunarstarf, alþjóðlegt samstarf, inn/útflutningur og fjölþjóðleg stjórnun.
   Námsmarkmið
   • Þekki meginatriði í uppbyggingu og þróun alþjóðlega viðskiptakerfisins
   • Þekki helstu markað- og stjórnkerfi á heimsvísu, kosti þeirra og galla
   • Skilji helstu áhrif og afleiðingar frelsis og takmarkana á frelsi í alþjóðaviðskiptum
   • Hafi innsýn í með hvaða hætti munur á menningu getur haft áhrif á alþjóðleg viðskipti
   • Þekki ólíkar og mögulegar leiðir til alþjóðavæðingar fyrirtækja
   • Þekki kunnar áhættur í alþjóðlegum rekstri.
   • Geti greint mögulega kosti og galla þátttöku í alþjóðlegu viðskiptaumhverfi fyrir þjóðir og fyrir fyrirtæki í ólíkum atvinnugreinum
   • Geti greint stöðu mismunandi samfélaga í alþjóðaviðskiptaumhverfinu og þau áhrif sem hún hefur á efnhagslega framþróun viðkomandi samfélaga.
   • Hafi innsýn í alþjóðasamninga sem kunna að hafa áhrif á samkeppnisstöðu einstakra atvinnugreina á Íslandi, t.d. EES-samninginn og fríverslunarsaminga
   • Hafi kunnáttu og færni til að greina stöðu fyrirtækis m.t.t. alþjóðavæðingar og geti sett fram greiningu á mögulegum kostum, göllum og áhættu af alþjóðavæðingu
   • Hafi vissa reynslu af hópavinnu þar sem unnið er með raunverulegt verkefni í alþjóðlegu umhverfi.
   Námsmat
   Verkefni og lokapróf.
   Lesefni
   Ekkert skráð lesefni.
   Kennsluaðferðir
   4 fyrirlestrar á viku
   TungumálEnska
   Applied Game Theory ValnámskeiðV-332-AGTH6 Einingar
   Ár1. ár
   ÖnnHaustönn/Fall 2020
   Stig námskeiðsÓskilgreint
   Tegund námskeiðsValnámskeið
   UndanfararT-301-MATH, Stærðfræði III
   T-302-TOLF, Tölfræði I
   T-317-CAST, Stærðfræðigreining og tölfræði
   T-419-STR2, Strjál stærðfræði II
   V-201-RHAG, Rekstrarhagfræði I
   V-625-REII, Rekstrarhagfræði II
   SkipulagEkkert skráð skipulag.
   Kennari
   Friðrik Már Baldursson
   Lýsing
   Game theory is concerned with the analysis of strategic decisions, i.e. decisions where one must also take into account the decisions of others, because final outcomes depend on everyone involved. Game theory is therefore relevant for a broad range of decisions and has applications in many different disciplines, such as political science, psychology and biology. This course will, however, focus primarily on economic applications. Examples are wide ranging and include price setting by oligopolistic firms and the negotiation of international treaties on climate change.The course’s main objective is to provide a basic understanding of the formal analysis of decision problems using game theory and models of behaviour. Students will study how to take strategic considerations into account when making decisions. They will also learn how to predict how others will (rationally) behave when they are in strategic settings and how to apply these tools to settings from economics and business.The course will cover static and dynamic games with full and asymmetric information. Basic cooperative and bargaining theory will also be covered and applications to concrete examples will be emphasized.
   Námsmarkmið
   • Understand basic principles of logical / game theoretical analysis of decisions.
   • Knowledge about a number of special games and particular issues associated with them, such as repeated games (including infinitely repeated games), auctions and signalling games
   • Know central equilibrium concepts in non-cooperative game theory, such as Nash equilibrium, subgame-perfect Nash equilibrium, Bayesian Nash equilibrium, and perfect Bayesian equilibrium
   • Understand the solution concepts of cooperative game theory
   • Be familiar with economic applications of game theory
   • Formulate game theoretic models and solution concepts for the analysis of simple economic problems
   • Ability to analyse assumptions critically
   • Apply game theoretic equilibrium and solution concepts to the analysis of simple economic problems
   • Analyse decision problems with an independent and critical economic approach
   Námsmat

   Lesefni
   Ekkert skráð lesefni.
   Kennsluaðferðir

   TungumálEnska
   Hagnýt tölfræði II SkyldaV-406-TOL26 Einingar
   Ár1. ár
   ÖnnHaustönn/Fall 2020
   Stig námsgreinar3. Grunnnám, sérhæft námskeið
   Tegund námskeiðsSkylda
   UndanfararV-303-TOL1, Hagnýt tölfræði I
   SkipulagFjórir tímar á viku, fyrirlestrar og dæmatímar.
   Kennari
   Ewa Ryszarda Lazarczyk Carlson
   Lýsing
   Á námskeiðinu verða kynntar helstu tölfræðiaðferðir sem notaðar eru í viðskiptafræðum. Mestum tíma verður varið í línulega aðhvarfsgreiningu. Einnig verður farið í stikalausa tölfræðigreiningu og spálíkön. Áhersla verður lögð á hagnýtt gildi verkefnanna.
   Námsmarkmið
   • Students should understand most of common statistical methods, such as analysis of variance, linear regression and nonparametric methods.
   • Students should acquire a deep understanding on what basis these methods function, as well as their limitations.
   • Students should know how to use statistical methods to analyse data. That means thatstudents should be able to choose the appropriate method for the data at hand, use it toanalyse the data and interpret the results.
   • Students should become familiar with using a chosen statistical package (SPSS will be the program used in class).
   Students should be able to interpret statistical results critically to enhance their decision -making.This means students should to be better equipped to be able to judge statistical results whether or not they are legitimate.
   Námsmat

   Lesefni
   Ekkert skráð lesefni.
   Kennsluaðferðir
   Fjórir fyrirlestrar og tveir dæmatímar á viku.
   TungumálEnska
   Aðferðafræði SkyldaV-502-ADFR6 Einingar
   Ár1. ár
   ÖnnHaustönn/Fall 2020
   Stig námsgreinar1. Grunnnám, grunnnámskeið
   Tegund námskeiðsSkylda
   UndanfararEngir undanfarar.
   Skipulag3 vikna námskeið í lok haustannar
   Kennari
   Enginn skráður kennari.
   Lýsing
   Í námskeiðinu verður í fyrsta lagi lögð áhersla á að kenna nemendum þá aðferðafræði sem notuð er við heimildavinnu í tengslum við gerð verkefna, skýrslna og annarra náms- og starfstengdra greinargerða. Rík áhersla verður lögð á að nemendur temji sér að fjalla um viðfangsefni sín á greinargóðri íslensku. Verkefni felast m.a. í ritun stuttra greinargerða og skýrslna sem byggja á heimildaöflun og umfjöllun tölulegra upplýsinga. Í öðru lagi verður stuttlega fjallað um aðferðafræði vísindalegra rannsókna og þær takmarkanir sem mismunandi rannsóknaraðferðir eru háðar. Lögð verður áhersla á að nemendur öðlist grunnfærni í gerð spurningakönnunar með verkefnavinnu. Í þriðja lagi verður hluta námskeiðsins varið í að kenna nemendum grunnatriði Microsoft Excel forritsins. Í fjórða lagi verða nemendum kynnt grundvallaratriði kynninga í töluðu máli og fá tækifæri til að æfa sig með flutningi eigin kynningar.
   Námsmarkmið
   Við lok námskeiðsins á nemandinn að hafa öðlast þekkingu til að:
   Lýsa völdum aðferðum og hugtökum innan aðferðafræði
   Gera greinamun milli fræðilegra skýringa og annars konar skýringa
   Sækja sér þekkingu í ritrýndar greinar
   Skilja og þekkja stöðu aðferðafræði í viðskiptafræði
   Við lok námskeiðsins á nemandinn að hafa öðlast leikni til að:
   Geta miðlað efni fræðigreina á skipulagðan og skiljanlegan hátt.
   Geti lýst einföldum fræðilegum atriðum og rannsóknarniðurstöðum á stöðluðu formi (APA)
   Geta undirbúið, skipulagt og framkvæmt einfalda rannsókn.
   Hafi tileinkað sér gagnrýna hugsun
   Við lok námskeiðsins á nemandinn að hafa öðlast hæfni til að:
   Takast á við frekar nám.
   Sýna frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
   Geta unnið einn og með öðrum að verkefnum.
   Námsmat

   Lesefni
   Ekkert skráð lesefni.
   Kennsluaðferðir
   Fyrirlestrar, umræðutímar og verkefnatímar.
   TungumálÍslenska
   Afleiður og skuldabréf ValnámskeiðV-503-FIXE6 Einingar
   Ár1. ár
   ÖnnHaustönn/Fall 2020
   Stig námskeiðsÓskilgreint
   Tegund námskeiðsValnámskeið
   UndanfararV-104-STÆR, Hagnýt stærðfræði I
   V-107-FJAR, Fjármál fyrirtækja
   SkipulagEkkert skráð skipulag.
   Kennari
   Óttar Guðjónsson
   Lýsing
     The course objective is to extend the students understanding of financial derivatives and how they are applied. After the course students should be able to price most types of financial derivatives and have an understanding of when and how they are used. The topics covered in the course are: Arbitrage and risk-free pricing; pricing and use of forward contracts, swaps and options; hedging; Introduction to interest rate options; use of derivatives in risk management and for investing purposes. 
   Námsmarkmið
    Þekking / Knowledge Nemandi býr yfir / The student should: Know how to solve financial problems through the use of derivatives Know how to price most plain vanilla derivatives and recognize mispricing of more complex derivatives  Understand the concept of derivatives, their suitable use for various situations Know the potential variables that affect the outcome of derivative Have a sense of the degree derivatives and interest rates affect their pricing and what it means for those that use them   Leikni / Skills Nemandi býr yfir / The student should: ·       Be able to work with derivatives effectively in small groups ·       Apply mathematical skills to problem solving scenarios ·       Apply knowledge of current theory and appropriate analytical tools to solve complex derivative problems  Be able to set up yield curves and use it to construct the pricing of bonds and derivatives Be able to calculate and apply derivatives in various situations Be able to build a derivatives valuation model Identify and analyze the drivers various derivatives models, including risk free rates. Hæfni / Competences Nemandi býr yfir / The student should: Analyze and interpret derivatives Evaluate derivatives’ usage in various situations Use results of derivative models in corporate decision making Analyze the impact of derivatives in various situations Critically assess the limitations of derivatives
   Námsmat
   Ekkert skráð námsmat.
   Lesefni
   Ekkert skráð lesefni.
   Kennsluaðferðir
    Kennslan er byggð á fyrirlestrum um fræðilegar kenningar, skýringar á aðferðum og tækni ásamt virkri þátttöku nemenda í gegnum umræður og verkefni.
   TungumálEnska
   Fjármálakeppni Rotman í Toronto ValnámskeiðV-505-ROTM6 Einingar
   Ár1. ár
   ÖnnHaustönn/Fall 2020
   Stig námskeiðsÓskilgreint
   Tegund námskeiðsValnámskeið
   UndanfararEngir undanfarar.
   SkipulagEkkert skráð skipulag.
   Kennari
   Enginn skráður kennari.
   Lýsing
   With the lifting of currency controls, Icelanders can now freely trade in financial markets outside Iceland (e.g. US) using registered brokers. As a consequence, there is great interest amongst investors, pension funds, traders, hedge funds to trade in liquid non-icelandic equity and fixed income markets so as to get returns better than what the Icelandic market affords. The purpose of this course is to educate students on the nuances of the financial markets and the science of trading so as to enable a student to understand risk and reward using quantitative analysis. With this backdrop, the course teaches students how to execute trading strategies under certain market conditions and adapt these strategies as the market conditions change. Time permitting, we will also look at options based trading strategies and risk management (hedging) strategies. •Introduction to financial markets •Technical Analysis vis-à-vis Fundamental Analysis •Understanding Risks and Rewards •Basic Trading and Hedging Strategies •Familiarity with RIT •Case Studies
   Námsmarkmið
   Engin skráð námsmarkmið.
   Námsmat
   Class participation: 10% Quizzes: 3 – 5 (total worth of 30%) Group Project: 60% Students missing a quiz without any medical reasons or prior permission from the instructor will receive a grade of 0%. Students missing a quiz with valid reasons will have the opportunity to be have the quiz scores averaged out over the quizzes taken.
   Lesefni
   Ekkert skráð lesefni.
   Kennsluaðferðir
   In addition to the lectures on the fundamentals underlying trading, students can expect hands-on practice of strategy implementation using Rotman Interactive Trading portal (RIT) and spreadsheets. In addition, class discussion, quizzes and group projects will be used to emphasize certain aspects of the materials taught.
   TungumálEnska
   Siðferði og siðblinda ValnámskeiðV-507-SID6 Einingar
   Ár1. ár
   ÖnnHaustönn/Fall 2020
   Stig námskeiðsÓskilgreint
   Tegund námskeiðsValnámskeið
   UndanfararEngir undanfarar.
   SkipulagEkkert skráð skipulag.
   Kennari
   Kristján Guðmundsson
   Lýsing
    The theme of the course is to develop over 10 measurements (scientific and otherwise) on evil and psychopathy and once introduced the students will measure different crimes – violent and otherwise – with these various measures. 1.     To begin with lectures on Evil, Possession and the Devil (no less!).   2.     Parts of a few 2500 year old texts: Alcibiades I (and parts of Alcibiades II, Lovers / Rivals) the first one recently translated to Icelandic by teacher) about psychopathy. English speaking students can of course read the texts in English.   3.     The above is then contrasted with DSM-5 (also recently written and partly translated by teacher – but again also available in English), especially the chapters on Schizophrenia, Sexual disorders, Personality disorders and similar chapters, related to possible crime.   4.     Two books (in English) by the world‘s authority on psychopathy.   5.     Finally a few books (available in the library) of much relevance to Ethics and Psychopathy, f.ex. H. Cleckley‘s Classic: 1941/1976. The Mask of Sanity, B. Rosner. 1990. Swindle, M. H. Stone. 2017. The Anatomy of Evil and possibly books on the 2008 financial crash.
   Námsmarkmið
    Study objectives: At the end of the course, each student should be able to: -          Describe the different ways scientists and other authors have attempted to understand evil and psychopathy. -          Desribe the most first famous and historical case of actual psychopathy in the case of the Athenian Alcibiadesar. -          Describe and explain psychopathy in the literature and explain the difference between psychopathy, antisocial personality disorder, sociopathy and finally psychotism. -          Mention and use the different measures that have been invented to come to grips with evil and psychopathy, wheather they be of psychological origins og otherwise. -          Find and explain a few real-life cases of psychopathy and evil, both involving physical violence and otherwise – with an obvious emphasis on white-collar crime.
   Námsmat
   Ekkert skráð námsmat.
   Lesefni
   Ekkert skráð lesefni.
   Kennsluaðferðir
   Engin skráð kennsla.
   TungumálEnska
   Mannauðsstjórnun ValnámskeiðV-511-STST6 Einingar
   Ár1. ár
   ÖnnHaustönn/Fall 2020
   Stig námsgreinar2. Grunnnám, framhaldsnámskeið
   Tegund námskeiðsSkylda
   UndanfararV-203-STJ1, Stjórnun
   SkipulagÞriggja vikna námskeið.
   Kennari
   Þóranna Jónsdóttir
   Lýsing
   Fjallað er um ferli mannauðsstjórnunar frá ráðningu til starfsloka, þ.m.t. mönnun og ráðningar, þjálfun og starfsþróun, frammistöðustjórnun, launastjórnun, starfsmannatengsl og vinnurétt. Áhersla er lögð á tengsl mannauðsstjórnunar við stefnumótun fyrirtækja og stofnana, verkaskiptingu og hlutverk almennra stjórnenda og starfsmannadeilda og mælingar á árangri. Verklegum æfingum og lausn raundæma er ætlað að þjálfa ýmis atriði námsins.
   Námsmarkmið
   Að námskeiði loknu er markmiðið að nemar geti: Skilgreint og beitt lykilhugtökum, kenningum og aðferðum á sviði mannauðsstjórnunar og gert grein fyrir helstu hornsteinum fræðasviðsins. Gert grein fyrir stefnumótandi hlutverki mannauðsstjórnunar og möguleikum sem í því hlutverki felast fyrir samkeppnishæfni fyrirtækja. Beitt gagnrýnum aðferðum við greiningu á siðferðilegum, lagalegum og samfélagslegum áskorunum á sviði starfsmannamála. Framkvæmt greiningu á störfum, hannað starfslýsingu, viðtalsramma fyrir ráðningarviðtal og frammistöðumat fyrir tiltekið starf. Gert grein fyrir verksviði og helstu verkefnum mannauðsstjórnunar­deildar og stjórnenda á sviði starfsmannamála. Nýtt sér gagnasöfn, ritrýndar greinar, kenningar og rannsóknir í skrifum og í faglegum rökstuðningi fyrir ákvörðunum, vali á aðferðum og hönnun ferla á sviði mannauðsstjórnunar.
   Námsmat
   Einstaklingsverkefni og lokapróf
   Lesefni
   Ekkert skráð lesefni.
   Kennsluaðferðir
   4 fyrirlestrar á viku
   TungumálEnska
   Virðismat ValnámskeiðV-517-VIRD6 Einingar
   Ár1. ár
   ÖnnHaustönn/Fall 2020
   Stig námskeiðsÓskilgreint
   Tegund námskeiðsValnámskeið
   UndanfararV-104-STÆR, Hagnýt stærðfræði I
   V-107-FJAR, Fjármál fyrirtækja
   SkipulagEkkert skráð skipulag.
   Kennari
   Róbert Ragnar Grönqvist
   Lýsing
     This course will examine the most widely used methods of asset valuation, focusing on intrinsic valuation (discounted cash flow) and relative valuation (pricing using multiples). Tools for valuing all kinds of assets under various scenarios will be provided, although the focus will be on equities. The goal is to be able to identify which valuation methods are appropriate in each instance, apply the tools correctly and provide sound reasoning for any assumptions made. Main topics will include; discounted cash flow valuation, relative valuation, assessing risk, cost of financing and discount rates, measuring earnings, estimating growth and terminal value as well as coverage of different versions of useful valuation models. One group project, a firm valuation report, will be handed in at the end of the semester. Guest lecturers will make appearances if/when possible.
   Námsmarkmið
     Valuation lays the foundation for further studies in finance and related courses within Business Administration. The course‘s learning outcomes are divided into knowledge, skills and competence. Knowledge -          Students have obtained comprehensive knowledge of the primary methods, factors and processes for valuing companies -          Students have obtained interest and knowledge for reading financial news and can form opinions of their content and the influence they can have on market prices and company valuation Skills -          Students have obtained proficiency in valuing companies, constructing financial and operational plans, financial modelling and writing comprehensive valuation reports -          Students can use computer programs and calculators to set up valuations in an organised manner -          Students have obtained intuition to use databases and other services to find information on factors and assumptions that can affect valuation Competence -          Students can criticise and scrutinise assumptions and methods used for valuing companies -          Students can present and rationalise valuation conclusions
   Námsmat
   Ekkert skráð námsmat.
   Lesefni
   Ekkert skráð lesefni.
   Kennsluaðferðir
   Engin skráð kennsla.
   TungumálEnska
   Virðismat ValnámskeiðV-517-VIRD6 Einingar
   Ár1. ár
   ÖnnHaustönn/Fall 2020
   Stig námskeiðsÓskilgreint
   Tegund námskeiðsValnámskeið
   UndanfararV-104-STÆR, Hagnýt stærðfræði I
   V-107-FJAR, Fjármál fyrirtækja
   SkipulagEkkert skráð skipulag.
   Kennari
   Róbert Ragnar Grönqvist
   Lýsing
   Engin skráð lýsing.
   Námsmarkmið
   Engin skráð námsmarkmið.
   Námsmat
   Ekkert skráð námsmat.
   Lesefni
   Ekkert skráð lesefni.
   Kennsluaðferðir
   Engin skráð kennsla.
   TungumálÍslenska
   Þjónustustjórnun ValnámskeiðV-522-SERV6 Einingar
   Ár1. ár
   ÖnnHaustönn/Fall 2020
   Stig námsgreinar3. Grunnnám, sérhæft námskeið
   Tegund námskeiðsValnámskeið
   UndanfararV-105-MAR1, Markaðsfræði I
   V-203-STJ1, Stjórnun
   SkipulagWeekly lectures
   Kennari
   Einar Svansson
   Lýsing
   Námskeiðið er inngangsnámskeið í þjónustustjórnun og er ætlað að kynna helstu grunnhugtök og aðferðir sem er nauðsynlegt að þekkja og geta beitt til að ná árangri við stjórnun þjónustufyrirtækja
   Námsmarkmið
   • Nemendur eiga að skilja og geta útskýrt helstu líkön um þjónustufyrirtæki
   • Nemendur þekki helstu kenningar um þjónustustjórnun
   • Nemendur skilji eðli og einkenni þjónustu og mikilvægi hennar í samfélaginu
   • Nemendur eiga að þekkja helstu hugtök um ánægju viðskiptavina
   • Nemendur kunni skil á tengslum tækni og þjónustu
   • Nemendur geti greint gæði þjónustu með aðstoð þekktra þjónustulíkana
   • Nemendur þekki helstu útfærslur á stefnu þjónustufyrirtækja og mótun hennar
   • Nemendur geti þróað nýja þjónustu og tengt við nýsköpun fyrirtækja
   • Geti útskýrt grunnhugsun algengra þjónustulíkana
   • Geti útskýrt hvernig helstu aðferðir þjónustustjórnunar eru nýttar og hrint í framkvæmd af stjórnendum á Íslandi og í alþjóðlegum rekstri
   • Geti greint og sett fram þjónustustefnu í fyrirtæki
   • Hafa þróað gagnaöflunarfærni og framsetningu (kynningu) efnis með verkefnum og hópvinnu
   • Hafa þróað með sér uppbyggilega gagnrýni sem byggist á jákvæðni og faglegri greiningu á nokkrum helstu líkönum (aðferðum) þjónustufræðanna
   • Geti skipst á skoðunum um nokkur helstu líkön þjónustufræðanna
   • Vera fær um að takast á við stjórnunarstörf í þjónustufyrirtækjum

   Námsmat
   2-3 hópverkefni 30%. Þátttaka / tímaverkefni 15%. Lokaverkefni 55%
   Lesefni
   Ekkert skráð lesefni.
   Kennsluaðferðir
   3 fyrirlestrar á viku
   TungumálEnska
   Markaðs- og viðskiptarannsóknir SkyldaV-528-MAVI6 Einingar
   Ár1. ár
   ÖnnHaustönn/Fall 2020
   Stig námskeiðsÓskilgreint
   Tegund námskeiðsSkylda
   UndanfararV-303-TOL1, Hagnýt tölfræði I
   V-502-ADFR, Aðferðafræði
   SkipulagATH: Kennt í fyrsta skipti haust 2007 !Þrír fyrirlestrar á viku og einn dæmatími.
   Kennari
   Ævar Þórólfsson
   Lýsing
   The course will cover the role and importance of business research methods as well as the main steps in the research process, also covering the structure of each research method with a special emphasis on surveys. By the of the course you should be able to set realistic research objectives, design accurate and appropriate research methods, analyze quantitative and qualitative data and write-up a report in a APA framework.
   Námsmarkmið
   • Skilji hlutverk markaðs- og viðskiptarannsókna í ákvörðunartöku stjórnenda (þekking).
   • Kunni skil á styrkleikum og veikleikum helstu rannsóknaraðferða og viti hvenær hver og ein á við þegar þörf er á að gera rannsókn (þekking)
   Geti skipulagt og framkvæmt einfalda rannsókn (hæfni).
   Geti unnið úr einfaldri rannsókn með SPSS og sett fram niðurstöður (leikni).
   Námsmat
   Verkefni, áfangapróf og lokapróf.
   Lesefni
   Ekkert skráð lesefni.
   Kennsluaðferðir
   Fyrirlestrar og dæmatímar.
   TungumálEnska
   e-Business Models ValnámskeiðV-565-EBMO6 Einingar
   Ár1. ár
   ÖnnHaustönn/Fall 2020
   Stig námskeiðsÓskilgreint
   Tegund námskeiðsValnámskeið
   UndanfararEngir undanfarar.
   SkipulagEkkert skráð skipulag.
   Kennari
   Enginn skráður kennari.
   Lýsing
   Markmið námskeiðsins er að kynna og ræða mismunandi hugtök og ólíka þætti stafrænna viðskiptamódela, hvernig þau eru ólík hefðbundnum viðskiptamódelum og hvaða áhrif stafræn þróun (digitalization) hefur á rótgróin fyrirtæki sem vilja vera samkeppnishæf og framsækin. Einnig verða til skoðunar fræðirammar sem rannsóknir á viðskiptamódelum byggja á og þeir greindir í samhengi við stafræn viðskipti (e-Business). Áhersla verður lögð á hagnýta beitingu þessara fræðiramma og hugtaka á raundæmi úr viðskiptalífinu á innlendum og erlendum mörkuðum.
   Námsmarkmið
   The objectives of this course are: ● students learn to understand the digital economy; how to compete with digital products and services. ● students will be able to identify which frameworks are appropriate in each case, apply the concepts correctly and provide arguments to support their assumptions. ● students can present and discuss different frameworks, applying them to appropriate business models.
   Námsmat
   The exam is a take-home exam. To take the exam, students must have handed in their semester assignment(s).
   Lesefni
   Ekkert skráð lesefni.
   Kennsluaðferðir
   The arrangement of the course is a combination of lectures and discussion sessions. During the sessions, students are expected to participate in either discussing a case or elaborating on something from the syllabus.
   TungumálEnska
   Moral Profit ValnámskeiðV-566-MPRO6 Einingar
   Ár1. ár
   ÖnnHaustönn/Fall 2020
   Stig námskeiðsÓskilgreint
   Tegund námskeiðsValnámskeið
   UndanfararEngir undanfarar.
   SkipulagEkkert skráð skipulag.
   Kennari
   Enginn skráður kennari.
   Lýsing
   Climate change, income inequality and social instability are having profound effects on businesses world-wide. These factors, in addition to imperil competition and people´s vulnerabilities, often lead to extreme risk taking and even white-collar crimes. Now, more than ever, a new type of management thinking is required. Moral profit mirrors this new reality with an outside-in approach. Global challenges and morality are used as direct tools to transform daily management thinking and improve competitiveness. Moral profit combines methods of traditional management with non-financial value creation, social and moral goals. This approach rests on the premise that to maintain competitiveness companies can no longer look at shareholder value as their key purpose. The pioneering thinking behind moral profit is seeing moral, social and environmental challenges as opportunities for organizations. These challenges are used as catalysts for innovation, quality improvement, setting financial and non-financial goals, the development of organizational structure, attracting employees, nurturing corporate reputation, and facilitating effective crisis management.
   Námsmarkmið
   LEARNING OBJECTIVES At the end of the course, students will be able to: •View moral issues through a lens of opportunity and competitive strength. •recognize and measure non-financial value, •align non-financial goals with financial objectives, •structure organizations to support non-financial goals, •and incorporate moral thinking into strategy, especially during crisis management.
   Námsmat
   Students’ participation in class is essential as the course is built around discussion-based format. Students are expected to have an active role in the class, participating in class discussions and fulfilling the required work for each session. Each student is required to submit an analytical brief about a case, event or personal experience in line with the course objectives. In addition, the group project requires the students to reflect cooperatively upon how the thinking behind moral profit will shape the future of business. Group final project: 30% Group final presentation: 20% Individual case brief: 40% Class participation: 10%
   Lesefni
   Ekkert skráð lesefni.
   Kennsluaðferðir
   COURSE OUTLINE The course is divided into three parts. In part one, we reflect on the idea behind moral profit, i.e. how it differs from traditional profit theory and leans towards non-financial value creation and long-term thinking. In part two we look at how to align social, environmental and financials goals, and, in that light, how to structure organizations that support such goals. In part three we look at how morality and social thinking strengthens long-term strategy and firm reputation and facilitates crisis management.
   TungumálEnska
   Vörumerkjastjórnun ValnámskeiðV-644-BRAN6 Einingar
   Ár1. ár
   ÖnnHaustönn/Fall 2020
   Stig námskeiðsÓskilgreint
   Tegund námskeiðsValnámskeið
   UndanfararV-105-MAR1, Markaðsfræði I
   V-523-MACO, Neytendahegðun og markaðssamskipti
   SkipulagEkkert skráð skipulag.
   Kennari
   Guðmundur Arnar Guðmundsson
   Lýsing
   Námskeiðið miðar að hugmyndarfræði stefnumiðaðrar stjórnunar vörumerkja þar sem áhersla er lögð á skilgreiningar grunnhugtaka og mismunandi aðferðir við að meta vörumerkjavirði og hvernig má aðlaga vörumerkjastefnu til að hámarka vörumerkjavirði.
   Námsmarkmið
  • hafa náð tökum á grundvallarhugtökum og hugmyndarfræði stefnumiðaðrar vörumerkjastjórnunar og þekki þannig hlutverk vörumerkja og hugtökin vörumerki, viðskiptavinagrundað vörumerkjavirði, staðfærsla og vörumerkjarýni.
  • hafa öðlast skilning á gildi þess að byggja upp sterkt vörumerki.
  • þekkja þrjú helstu verkfærin sem hægt er að beita við uppbyggingu vörumerkjavirðis: a.að velja réttu vörumerkisauðkennin b. að setja saman söluráðana á réttan hátt c. að nýta sér hugrenningartengsl annarra
  • geta beitt réttum verkfærum við uppbyggingu vörumerkjavirðis
  • hafa lært og geti beitt mismunandi aðferðum við að mæla vörumerkjavirði
  • geta mótað og innleitt öfluga vörumerkjastefnu
   Námsmat

   Lesefni
   Ekkert skráð lesefni.
   Kennsluaðferðir

   TungumálEnska
   Starfsnám ValnámskeiðV-667-STNA6 Einingar
   Ár1. ár
   ÖnnHaustönn/Fall 2020
   Stig námskeiðsÓskilgreint
   Tegund námskeiðsValnámskeið
   UndanfararEngir undanfarar.
   SkipulagVerknám
   Kennari
   Ásgeir Jónsson
   Lýsing
   Nemandi vinnur undir eftirliti umsjónarkennara frá HR og umsónaraðilia frá fyrirtæki. Hægt er að dreifa starfsnáminu á 4 – 12 vikur. Vinnutíma skal haga þannig að hann skarist ekki á við kennslustundir. Miðað skal við 120 klst. vinnu.
   Námsmarkmið
   • Að auka þekkingu stúdenta á því sviði sem þeir vilja starfa við í framtíðinni • Veita stúdentum reynslu af því að vinna að úrlausn raunhæfra viðfangsefna á vettvangi undir leiðsögn fyrirtækis og kennara. • Undirbúa nemendur undir starf eftir skólalok. • Koma nemendum inn á vinnumarkaðinn – opna dyr • Efla enn tengsl okkar við atvinnulífið
   Námsmat
   Lokaskýrsla eða verkefni. Staðið / fallið
   Lesefni
   Ekkert skráð lesefni.
   Kennsluaðferðir
   Nemandi vinnur undir eftirliti umsjónarkennara frá HR og umsjónaraðila frá fyrirtæki.
   TungumálÍslenska
   BSc-ritgerð SkyldaV-699-RITG12 Einingar
   Ár1. ár
   ÖnnHaustönn/Fall 2020
   Stig námsgreinar3. Grunnnám, sérhæft námskeið
   Tegund námskeiðsSkylda
   UndanfararV-528-MAVI, Markaðs- og viðskiptarannsóknir
   SkipulagEkkert skráð skipulag.
   Kennari
   Ásgeir Jónsson
   Lýsing
   Markmið B.Sc. verkefna er að þjálfa og prófa hæfni nemenda til sjálfstæðra, skipulegra, gagnrýnna, agaðra og vísindalegra vinnubragða, og til skýrrar framsetningar á niðurstöðum eigin vinnu. Þanning eiga nemendur að leggja kapp sitt og metnað við að skila góðu lokaverkefni sem þeir og kennarar HR geta verið stolt af. Lokaverkefni allra nemenda sem útskrifast frá HR verða aðgengileg á bókasafni HR öðrum til aflestrar með nafni kennara og nemenda um ókomna tíð. Þá eru lokaverkefni einnig mjög mikilvægur undirbúningur fyrir nemendur sem ætla sér í framhaldsnám. B.Sc. verkefni eru metin til 12 ECTS. Nemendur velja sér sín verkefni sjálfir en val verkefna er þó háð samþykki leiðbeinanda. Í samræmi við meginstefnumið Háskólans í Reykjavík verður af hans hálfu lögð sérstök áhersla á að vinna við B.Sc. verkefni byggi á og örvi frumkvæði nemenda, auki færni þeirra í notkun á nýjustu upplýsingatækni við öflun heimilda og skerpi skilning þeirra á alþjóðlegu samhengi þeirra verkefna sem þeir kjósa sér.
   Námsmarkmið
   Þekking:
   Við lok námskeiðsins sýnir nemandi fram á þekkingu innan viðskiptafræði á undirstöðugreinum hennar sem snerta viðfangsefni verkefnis.   Með þessu er lagt upp með að nemandi hafi við lok verkefnis sýnt fram á almennt  innsæi  og skilning á helstu kenningum og hugtökum sem snerta viðfangsefni verkefnis.  Með þekkingu er hér lagt til grundvallar að nemandi geti greint frá og miðlað af kunnáttu og þekkingu á undirstöðugreinum viðskiptafræði. 
   Í verkefninu birtist m.a.:
   • Geta til að skilgreina og lýsa nýjustu þekkingu á ýmsum sértækari viðfangsefnum viðskiptafræði sem snerta rannsóknarspurningu og efnisumfjöllun verkefnis.
   • Verkkunnátta við öflun heimilda úr bókasöfnum og rafrænum gagnabönkum.
   • Þekking á aðferðum sem beitt er við greiningu og úrvinnslu gagna í viðskiptafræði og snerta viðfangsefnið.
   • Vald á viðfangsefninu til að rökstyðja hvernig fræðileg þekking í viðskiptafræði verður til með notkun vísindalegra nálgana og tæknilegra aðferða greinarinnar. 
   Leikni:
   • Túlkun og beiting gagnrýninna aðferða á viðfangsefninu.
   • Geta til að rannsaka og leggja sjálfstætt mat á viðeigandi aðferðir sem nýta þarf við framkvæmd verkefnis.
   • Dómgreind til að meta hvenær þörf er á upplýsingum og leikni til að finna þær, meta áreiðanleika þeirra og nýta á viðeigandi hátt. 
   • Nýting á agaðri og gagnrýnni notkun heimilda.
   • Þjálfun í gagnrýnni hugsun, með víðsýni og frumleika að leiðarljósi.
   Hæfni:
   • Færni til afmörkunar verkefnishugmyndar sem uppfyllir kröfur viðskiptadeildar HR.
   • Vald á framsetningu og túlkun á eigin niðurstöðum samkvæmt vísindalegum venjum.
   • Geta til að draga eigin ályktanir, til að túlka og til að kynna niðurstöður.
   • Undirbúningur nemenda fyrir greiningu gagna og ritun skýrslna úti á vinnumarkaðnum, en um leið er verkefninu ætlað að undirbúa nemendur fyrir framhaldsnám.
   Námsmat

   Lesefni
   Ekkert skráð lesefni.
   Kennsluaðferðir

   TungumálÍslenska
   Skiptinám ValnámskeiðX-699-EXCH30 Einingar
   Ár1. ár
   ÖnnHaustönn/Fall 2020
   Stig námskeiðsÓskilgreint
   Tegund námskeiðsValnámskeið
   UndanfararEngir undanfarar.
   SkipulagEkkert skráð skipulag.
   Kennari
   Enginn skráður kennari.
   Lýsing
   Engin skráð lýsing.
   Námsmarkmið
   Engin skráð námsmarkmið.
   Námsmat
   Ekkert skráð námsmat.
   Lesefni
   Ekkert skráð lesefni.
   Kennsluaðferðir
   Engin skráð kennsla.
   TungumálÍslenska
   Vorönn/Spring 2021
   Viðskiptagreind SkyldaI-707-VGBI6 Einingar
   Ár1. ár
   ÖnnVorönn/Spring 2021
   Stig námskeiðsÓskilgreint
   Tegund námskeiðsValnámskeið
   UndanfararEngir undanfarar.
   SkipulagEkkert skráð skipulag.
   Kennari
   Enginn skráður kennari.
   Lýsing
   Viðskiptaumhverfið er stöðugt að breytast og verður sífellt flóknara. Fyrirtæki og stofnanir eru undir álagi að bregðast hratt við breyttum skilyrðum og iðka nýsköpun í rekstri. Slík verkefni krefjast lipurðar og þess að skipulagið styðji tíðar, tímanlegar og oft flóknar ákvarðanir tengdar stefnu og rekstri. Ákvarðanataka undir þeim skilyrðum krefst töluverðs magns af viðeigandi gögnum, upplýsingum og þekkingu sem krefjast skipulags sem styður nánast rauntíma vinnslu og krefst venjulega tæknilegs stuðnings upplýsingakerfa.Þessi áfangi gengur út á að nota greiningu gagna sem tæknilegan stuðning við ákvarðanatöku stjórnenda. Hann leggur áherslu á fræðilega grunn ákvarðanatökukerfa sem og þær hugbúnaðarlausnir sem eru aðgengilegar. Áfanginn fer yfir grunnhugtök þeirra aðferða sem nýta þessar lausnir til viðskiptalegs ávinnings.
   Námsmarkmið
   • Þekki hugtakið viðskiptagreind og geti fjallað um það út frá fræðilegu, tæknilegu og viðskiptalegu sjónarmiði.
   • Skilji uppbyggingu viðskiptagreindarlausna, mikilvægi á notkun viðskiptagreindar í viðskiptalífinu og mismunandi tilgang ýmissa verkfæra sem eru notuð í viðskiptagreind.
   • Geti byggt upp gagnalíkan, búið til greiningar og veitt ráðgjöf varðandi framsetningu gagna.
   • Geti unnið með Microsoft Azure skýjalausnir til að stjórna og sýsla með gögn.
   • Geti unnið með Microsoft Azure Data Mining Studio til að gera gagnanámunarlíkön.
   • Geti unnið með Microsoft PowerBI til að búa til mælaborð.
   • Geti skilgreint hæfnisetur (BICC) og mótað stefnu fyrir fyrirtæki í viðskiptagreind.
   Námsmat

   Lesefni
   Ekkert skráð lesefni.
   Kennsluaðferðir

   TungumálÍslenska
   Forritun SkyldaT-111-PROG6 Einingar
   Ár1. ár
   ÖnnVorönn/Spring 2021
   Stig námskeiðsÓskilgreint
   Tegund námskeiðsSkylda
   UndanfararEngir undanfarar.
   SkipulagEkkert skráð skipulag.
   Kennari
   Enginn skráður kennari.
   Lýsing
   Þetta er inngangsnámskeið í forritun með Python. Fjallað er um grunneiningar í forritun, t.d. breytur, tög, stýriskipanir og föll. Jafnframt er lögð áhersla á innbyggðar gagnagrindur eins og strengi, lista og uppflettitöflur. Hugtakið klasi er kynnt og hvernig það styður við hjúpun og upplýsingarhuld í hlutbundinni forritun. Nemendur læra að nota bæði samþætt þróunarumhverfi og skipanaham til að þróa og keyra forrit.
   Námsmarkmið
   Nemandinn geti:
   • Greint og útskýrt virkni einfaldra forrita sem nota eftirfarandi grunneiningar: breytur, tög, segðir og gildisveitingar, einfalt inntak/úttak, stýriskipanir, söfn og föll.
   • Greint og útskýrt og virkni einfaldra forrita sem nota klasa.
   • Lýst hvað felst í hugtökunum hjúpun, upplýsingahuld og hugrænt gagnatag og hvernig klasar styðja við ofangreind hugtök.
   • Skilið muninn á yfirlýsingu og útfærslu.
   • Rætt mikilvægi algríms við lausn vandamála og hvernig vandamál geti verið leyst með mismunandi algrímum
   Nemandinn geti:
   • Notað skipanalínu og samþætt þróunarumhverfi (IDE) til að þróa og keyra forrit.
   • Hannað, útfært, prófað, aflúsað og breytt forriti sem notar eftirfarandi grunneiningar í forritun: breytur, tög, segðir og gildisveitingar, einfalt inntak/úttak, skilyrðissetningar, lykkjur, söfn og föll.
   • Valið viðeigandiskilyrðissetningar og lykkjur fyrir tiltekið verkefni.
   • Beitt ofansækinni hönnun til að brjóta forrit upp í smærri einingar.
   • Hannað, útfært, prófað, aflúsað og breytt forriti sem notar klasa.
   • Geti búið til algrím til að leysa einfalt vandamál.
   Nemandinn geti:
   • Hannað og þróað forrit fyrir vandamál sem er lýst á almennan hátt.
   Námsmat

   Lesefni
   Ekkert skráð lesefni.
   Kennsluaðferðir

   TungumálÍslenska
   Gagnaskipan ValnámskeiðT-201-GSKI6 Einingar
   Ár1. ár
   ÖnnVorönn/Spring 2021
   Stig námsgreinar1. Grunnnám, grunnnámskeið
   Tegund námskeiðsSkylda
   UndanfararT-111-PROG, Forritun
   SkipulagEkkert skráð skipulag.
   Kennari
   Kári Halldórsson
   Lýsing
   Í þessu námskeiði er fjallað um ýmiss konar gagnaskipan, eins og tengda lista, stafla, biðraðir, tré og tætitöflur. Jafnframt er farið í endurkvæma forritun og röðunaralgrím. Í námskeiðinu er að auki lögð áhersla á hugræn gagnatög, hlutbundna forritun og meðhöndlun frábrigða. 
   Námsmarkmið
   • Geti borið kennsl á grunnþrep og þrepunarskref vandamáls sem skilgreint er á endurkvæman hátt.
   • Geti lýst hugrænum gagnatögum og muninum á milli yfirlýsingu þeirra og útfærslu.
   • Geti lýst hugmyndafræði hlutbundinnar hönnunar, m.t.t. hjúpunar, erfða og fjölbindingar.
   • Geti lýst og skilið hvað átt er við með flækjustigi/vaxtarfalli reiknirits.
   • Geti skrifað forrit sem notar sérhverja af eftirfarandi tegundum gagnaskipan: fylki, tengdir listar, staflar, biðraðir, tré og tætitöflur.
   • Geti útfært ýmis konar gagnaskipan með því að nota tengda lista.
   • Geti útfært einföld endurkvæm föll.
   • Geti hannað, útfært, prófað og aflúsað forrit í hlutbundnu forritunarmáli.
   • Geti skrifað forrit sem beitir erfðum og fjölvirkni til að leysa tiltekið vandamál.
   • Geti skrifað forrit sem bregst við frábrigðum sem eiga sér stað í keyrslu.
   • Geti beitt runuleit, tvíundarleit og röðunaralgrímum undir ýmsum kringumstæðum.
   • Geti notað hugræn gagnatög með því að hafa eingöngu aðgang að yfirlýsingu þeirra.
   • Geti hannað og þróað forrit fyrir vandamál sem lýst er á almennan hátt.
   • Geti valið viðeigandi gagnaskipan fyrir gerð líkans af tilteknu vandamáli.
   Námsmat

   Lesefni
   Ekkert skráð lesefni.
   Kennsluaðferðir

   TungumálÍslenska
   Gagnasafnsfræði SkyldaT-202-GAG16 Einingar
   Ár1. ár
   ÖnnVorönn/Spring 2021
   Stig námsgreinar1. Grunnnám, grunnnámskeið
   Tegund námskeiðsSkylda
   UndanfararT-111-PROG, Forritun
   SkipulagEkkert skráð skipulag.
   Kennari
   Anna Sigríður Islind
   Lýsing
   Námskeiðið er hagnýt kynning á upplýsingastjórnun almennt og töflugagnagrunnum sér í lagi, og tekur fyrir eftirfarandi efni: hlutverk og þætti gagnagrunnskerfa; venslalíkanið, þar á meðal hugtök þess og fyrirspurnamál; líkanagerð með einindavenslaritum og breytingu þeirra í gagnagrunnsskemu; alla helstu þætti SQL fyrirspurnamálsins, í djúpri yfirferð, þar á meðal gagnastjórnunarskipanir (DDL), gagnabreytingarskipanir (DML), flóknar fyrirspurnir, sýnir, stefjur, gikki og hreyfingar; hugtök er lúta að hreyfingum og stjórnun gagnagrunna; og, að lokum, stutt umræða um önnur gagnalíkön og aðferðir, þar á meðal ómótaða gagnagrunna, upplýsingaheimt og “gagnagnótt”.
   Námsmarkmið
   • Geti rætt mótaða og ómótaða gagnagrunna fyrir samfélag og fyrirtæki, þar á meðal persónuvernd og siðferðileg málefni, aðgengi og varðveislu
   • Geti lýst hugtökum og mælitölum sem tengjast áreiðanleika, skalanleika, skilvirkni og markvirkni.Geti lýst helstu þáttum og hlutverkum gagnasafnskerfa.
   • Geti lýst og borið saman algeng gagnalíkön.
   • Geti lýst helstu grundvallaratriðum venslalíkansins.
   • Geti lýst helstu grundvallaratriðum hreyfinga.
   • Geti lýst helstu umsjónaraðgerðum gagnagrunna.
   • Geti rætt hugtök og aðferðir fyrir ómótuð gögn og upplýsingaheimt.
   • Geti rætt helstu aðferðir við geymslu og meðferð mikils gagnamagns.
   • Geti skrifað SQL skipanir til að búa til heildstæðan venslagagnagrunn.
   • Geti skrifað SQL skipanir til að setja inn, eyða og breyta gögnum.
   • Geti skrifað einfaldar og flóknar SQL fyrirspurnir til að sækja gögn, þar með talið töflutengingar, samsöfnun, undirfyrirspurnir, hreiðraðar undirfyrirspurnir og töfludeilingu.
   • Geti skrifað einfaldar gagnasýnir, stefjur, gikki og hreyfingar.
   • Geti skrifað fyrirspurnir í töflualgebru og töflureikningi.
   • Geti gert líkan af gagnaþörfum og skilyrðum með einindavenslalíkaninu.
   • Geti breytt einindavenslalíkani í samsvarandi töfluskema.
   • Geti fært töfluskema á staðalform.Geti valið og búið til viðeigandi vísa fyrir einfaldar gagnagrunnsfyrirspurnir og -skilyrði.
   Námsmat

   Lesefni
   Ekkert skráð lesefni.
   Kennsluaðferðir

   TungumálÍslenska
   Vefforritun SkyldaT-213-VEFF6 Einingar
   Ár1. ár
   ÖnnVorönn/Spring 2021
   Stig námsgreinar1. Grunnnám, grunnnámskeið
   Tegund námskeiðsSkylda
   UndanfararT-111-PROG, Forritun
   SkipulagEkkert skráð skipulag.
   Kennari
   Grischa Liebel
   Lýsing
   Námskeiðið mun kynna grunnatriði við gerð vefkerfa og hönnunarmynstra tengdum þeim. Áherslan verður á samskiptamáta og staðla sem eru sameiginlegir með öllum vefkerfum, ásamt þeim grunnatriðum úr hlutbundinni forritun sem eru notuð við útfærslu vefkerfa. Nemendur munu einnig læra að auka öryggi vefkerfa, hvernig meðhöndla skuli villur, læra grunnatriðin í hvernig eigi að skrifa og nota vefþjónustur, og um bestu venjur við útfærslur þeirra. Þá munu nemendur læra hvernig tengjast skuli gagnagrunnum og öðrum gagnageymslum. Að lokum mun framtíðin í vefforritun verða skoðuð.
   Námsmarkmið
   This course will introduce the basics of web development. The course will cover basic network terminology to understand how web applications function. Furthermore, essentials in frontend and backend development will be covered. In addition, important topics in web development, such as web security, testing and debugging, and social role of web applications will be touched upon.Knowledge and comprehension
   • define and contrast client-side and server-side web applications
   • summarise the content of HTTP requests and responses
   • list different HTTP methods and explain their purpose
   • explain the features of the different HTTP methods
   • define and explain key language concepts of HTML, CSS, and JavaScript
   • define accessibility for web applications and give examples for accessible/not accessible code
   • predict the behaviour and look of a web application based on its source code
   • predict the behaviour of asynchronous JavaScript code
   • discuss web application testing and contrast different testing techniques
   • summarise the different constraints of REST in relation to RESTful APIs
   • discuss the correctness of HTTP response status codes for different endpoints of a RESTful API
   • list and explain the most important web security threats according to the OWASP TOP 10
    ???????Application and analysis
   • develop basic client-side web applications using HTML, CSS, and JavaScript
   • make use of AJAX to enrich web applications with asynchronous behaviour
   • debug and test basic client-side web applications
   • analyse web application source code for errors
   • choose the correct HTTP request method for different REST endpoints
   • build a RESTful backend application
   • make use of a database to persist data in a backend application
   • analyse an existing RESTful API and point out shortcomings
   • deploy a server-side application to an online cloud provider
   • test and debug server-side applications
   • develop tests for common web security threats
   • inspect web application source code for potential security threats
    Synthesis and evaluation
   • propose improvements to web application source code
   • improve existing web application source code
   • assess existing code for errors and security vulnerabilities
   • compare different testing techniques for web applications
   • design a RESTful API according to given requirements
   • convert a backend API so that it conforms to the REST style
   • debate the importance of testing and debugging for web application development
   • debate the societal role of web applications and the ethical impact this has on web development
   Námsmat

   Lesefni
   Ekkert skráð lesefni.
   Kennsluaðferðir

   TungumálÍslenska
   Verklegt námskeið 2 SkyldaT-220-VLN26 Einingar
   Ár1. ár
   ÖnnVorönn/Spring 2021
   Stig námskeiðsÓskilgreint
   Tegund námskeiðsSkylda
   UndanfararT-213-VEFF, Vefforritun
   T-216-GHOH, Greining og hönnun hugbúnaðar
   SkipulagEkkert skráð skipulag.
   Kennari
   Enginn skráður kennari.
   Lýsing
   Nemendur vinna raunhæft verkefni í fjölnotendaumhverfi. Markmið námskeiðsins er að nemendur greini, hanni og smíði keyrsluhæft notendaforrit sem vinnur með gögn í vensluðu gagnasafni. Kennarar hafa eftirlit með verkefninu, fylgjast með þátttöku hvers og eins og leiðbeina eftir þörfum. Nemendur leggja fram verkefni í lok námskeiðs, afhenda verkefnisskýrslu, halda kynningu á lokaafurð og svara spurningum prófdómara.
   Námsmarkmið
   Þekking: Þekki forritun í Internetumhverfi. Þekki hvernig hönnun á meðalstóru kerfi getur litið út. Þekki grunnatriðin í einingaprófunum. Þekki hvað þarf til að skilgreina og framkvæma kerfispróf. Leikni: Kunni að greina, hanna og skrifa meðalstórt vefforrit sem byggist á vensluðum gagnasöfnum í fjölnotendaumhverfi. Hafi öðlast reynslu af því að vinna í hóp að smíði meðalstórs kerfis. Kunni að skrifa skýrslur sem lýsa einstökum þáttum þróunarferlisins. Kunni að nota samstæðustjórnunarkerfi til að halda utan um afurðir verkefnis. Hafi fengið þjálfun í kynningum á verkefnum. Hæfni: Geri sér grein fyrir hve mikil vinna liggur að baki smíði meðalstórs vefkerfis. Viti hvaða verkþættir eru nauðsynlegir í þróunarferli meðalstórs vefkerfis.
   Námsmat
   Ekkert skráð námsmat.
   Lesefni
   Ekkert skráð lesefni.
   Kennsluaðferðir
   Engin skráð kennsla.
   TungumálÍslenska
   Ný tækni ValnámskeiðT-611-NYTI6 Einingar
   Ár1. ár
   ÖnnVorönn/Spring 2021
   Stig námsgreinar2. Grunnnám, framhaldsnámskeið
   Tegund námskeiðsValnámskeið
   UndanfararEngir undanfarar.
   SkipulagEkkert skráð skipulag.
   Kennari
   Ólafur Andri Ragnarsson
   Lýsing
   Tækni er eitt af því sem fært hefur mannkyninu miklar framfarir og hafa mikil áhrif á daglegt líf mannkyns undanfarna áratugi og aldir. Við höfum upplifað miklar tæknibreytingar og ekkert bendir til þess að þeim sé að fækka. Sérfræðingar segja að við munum upplifa meiri breytingar næstu áratugi en við höfum síðastliðnar aldir. Í þessu námskeiði skoðum við eðli tækni, hvernig hún þróast og skoðum ýmis lögmál og kenningar sem tengjast tæknibreytingum og áhrifum þeirra á fólk, fyrirtæki og samfélög. Þá munum kynnna okkur tækni eins og gervigreind, Internet hlutanna, róbota og margt fleira. Við skoðum einnig nýjar tæknilausnir sem eru að koma fram um þessar mundir og lítum inn í framtíðina.
   Námsmarkmið
   • Skilja mikilvægi tækni sem áhrifavalds í daglegu lífi fólks, rekstri fyrirtækja og þróun samfélaga.
   • Skilja hvernig tækni þróast og þau lögmál sem gilda.
   • Hafa yfirsýn yfir mikilvæga tækni samtímans eins og gervigreind, internet hlutanna, róbota og dróna, sýndarveruleiku og fleira, hvað það þýðir og hver áhrif verða.
   • Þekkja tæknisögu og dæmi um áhrif byltingatækni, bæði fyrir ný fyrirtæki og rótgróin.

   • Geti valið sér tækni til að rannsaka og skrifað rannsóknarritgerð.
   Námsmat

   Lesefni
   Ekkert skráð lesefni.
   Kennsluaðferðir

   TungumálEnska